Bedri­jf

Woertz – uw part­ner voor effi­ci­ën­te com­ple­te oplossingen

Woertz in het kort

Jaar van opricht­ing
1928

Loca­ties
Hoofdkan­to­or in Mut­tenz bij Basel, Zwits­er­land
Filia­al in Höl­stein bij Lies­tal, Zwitserland

Mede­wer­kers
Onge­ve­er 250

Kern­com­pe­ten­ties
Ont­wik­ke­ling, pro­duc­tie en ver­koop van alle soor­ten elek­tri­sche gelei­dings­verb­in­din­gen en syste­men voor het leg­gen van stroom- en dataka­bels in gebou­wen en infras­truc­tur­e­le voor­zi­en­in­gen. Pro­duc­ten op maat: pro­duc­tie en voor­mon­ta­ge van klant­spe­ci­fi­e­ke pro­duc­ten, ook in klei­ne­re series.

Gecer­ti­fi­ce­er­de kwa­li­te­it
ISO 9001 / ISO 14001 / EN ISO 13485

Thuis in Zwits­er­land
Zwitsers fami­lie­be­dri­jf. Onze ont­wik­ke­ling en pro­duc­tie is 100% ‘made in Switzerland’.

Inter­na­tio­na­le oriën­ta­tie
Eigen ver­ko­opor­ga­ni­sa­ties in Duits­land en de VS. Ver­te­genwo­or­digd in meer dan twin­tig ande­re lan­den door lang­du­ri­ge partnerschappen.

Meer dan 90 jaar tech­niek voor elek­tri­sche installaties.