Woertz-snel­a­ans­luit­do­zen

SNEL – EEN­VOU­DIG – FLE­XI­BEL – VOOR­KOMT VERWISSELING

Pro­duct­ca­ta­lo­gus

Snel­a­ans­luit­do­zen

Een revo­lu­tie in elek­tri­sche installatie!

Met de nieu­we snel­a­ans­luit­do­zen van Woertz kan een cont­actpunt in min­der dan een minuut geïn­st­al­le­erd wor­den – zon­der onderbre­king van de kabel en zon­der gereedschap. Dit redu­ce­ert de instal­la­tie­tijd voor kabel­verb­in­din­gen tot een twintigste.

Montage-illustratie Woertz-snelaansluitdoos 01
Open­klap­pen
Montage-illustratie Woertz-snelaansluitdoos 02
Aan­bren­gen
Montage-illustratie Woertz-snelaansluitdoos 03
Dicht­klap­pen
Montage-illustratie Woertz-snelaansluitdoos 04
Aans­lui­ten

Voor plat­te Woertz-kabels Dali, Com­bi en Power voor gebruik bin­nen, en hun IP68-vari­an­ten voor gebruik bui­ten. Ver­kri­jg­baar in 24 ver­schil­len­de uit­voe­rin­gen met stek­ker­va­ri­an­ten Code 1 3‑polig (L1‑, L2- of L3 NPE) of 5‑polig 3LNPE of bijv. voor Dali Code2 (L1‑, L2- of L3-NPE + bus 1+2).

Door de kabel­geo­me­trie kan de doos niet ver­ke­erd aan­ges­lo­ten wor­den, zodat hier­vo­or geen gekwa­li­fi­ce­er­de vak­men­sen nodig zijn. Extra cont­act­do­zen kun­nen op elk moment en op elke pla­ats aan de plat­te kabel wor­den bevestigd.

De aans­luit­do­zen zijn in de leng­te toeg­an­ke­li­jk en pas­sen daa­rom ook in smal­le kabel­go­ten. De geïn­te­gre­er­de beve­sti­ging maakt ook direc­te pla­fond- of wand­mon­ta­ge moge­l­ijk. Om mani­pu­la­tie te voor­ko­men kan de doos extra wor­den ver­gren­deld met een schroef.

De tech­ni­sche voordelen

  • Betrouw­baar contact
  • Snelst moge­l­ijke installatie
  • Fle­xi­bel uitbreidbaar
  • Instal­la­tie zon­der gereedschap
  • Mecha­nisch bevei­ligd tegen verwisselen
  • Instal­la­tie ook moge­l­ijk zon­der geschoold personeel
  • Bescher­mings­klas­sen IP20 (zon­der stek­ker) en IP40 of IP68 (met stekker)
  • Gepre­fa­b­ri­ce­erd systeem
Video afs­pe­len over woertz schnell­an­schluss v2 thumbnail de

Pro­duct­sy­ste­men

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem Woertz Power 5G

snelaansluitdoos serie 48100

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem Woertz Power IP 5G

snelaansluitdoos serie 48110 power 5g ip

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem Woertz DALI 3G

snelaansluitdoos serie 48103 dali 3g

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem Woertz DALI 5G met bus

snelaansluitdoos serie 48106 dali 5g

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem Woertz DALI/Combi 5G

snelaansluitdoos serie 48106 dali 5g en combi 5g

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem Woertz DALI 5G IP

snelaansluitdoos serie 48116 dali ip en combi ip

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem Woertz DALI 5G IP met bus

snelaansluitdoos serie 48106 dali 5g ip