Cer­ti­fi­ce­rin­gen

SQS – ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

Beka­be­l­ings­sy­ste­men, gebou­w­au­to­ma­tis­e­ring, brand­vei­lig­heids­sy­ste­men, kabel­ge­lei­dings­sy­ste­men, com­po­nen­ten voor de elek­tri­sche installatietechniek

9001 14001 gm nl min

SQS – EN ISO 13485:2016

Snij­den, stan­sen, las­sen en mon­ta­ge van medi­sche toevoerunits.

SQS - gecertificeerd managementsysteem 13485

Tests

Brand­vei­lig­heids­sy­s­teem

In gebou­wen, sta­di­ons, lucht­ha­vens, metro’s, tun­nels, waar zich veel men­sen in een afges­lo­ten ruim­te bevin­den, is het risi­co op een ramp in geval van brand zeer groot. Daa­rom zijn vei­lig­heids­ka­bel­sy­ste­men bij­zon­der belangrijk.

Vei­lig­heids­sy­ste­men zor­gen voor een con­ti­n­ue toevoer van ener­gie voor ver­licht­ing, ven­ti­la­tie en vlucht­weg­si­gnal­e­r­ing tij­dens de gehe­le evacuatietijd.

Brand­vei­lig­heids­sy­s­teem E30/90

Brand­vei­lig­heids­sy­s­teem voor spe­cia­le vereisten

Con­flict­mi­ne­ra­len