Woertz-instal­la­tie­klem­men

KLEIN – HOGE KWA­LI­TE­IT – ROBU­UST – DUURZAAM

Pro­duct­ca­ta­lo­gus

Instal­la­tie­klem­men

Instal­la­tie­klem­men van Woertz voor een vei­li­ge en ren­da­be­le elek­tri­sche instal­la­tie. Onze hoog­waar­di­ge steek­klem­men beho­ren tot de klein­ste op de markt en bie­den elek­tri­ci­ens een snel­le en een­vou­di­ge manier om enkel­draad­se kope­ren gelei­ders van 0,5 mm² tot 2,5 mm² aan te slui­ten. Onze doos­klem­men met hen­del zijn ook ver­kri­jg­baar in een com­pact ont­werp en bie­den een betrouw­ba­re oplos­sing voor een breed sca­la aan kabel­dia­me­ters. Kwa­li­te­it en betrouw­baar­heid voor uw elek­tri­sche installatie.

Instal­la­tie­klem­men

Uw voor­de­len op een rijtje

 • Klein – Com­pact for­maat voor een­vou­di­ge instal­la­tie en optim­aal gebruik van de ruimte
 • Hoge kwa­li­te­it – Gebruik van hoog­waar­di­ge mate­ria­len en zorg­vul­di­ge afwerking
 • Robu­ust – Robu­uste cons­truc­tie voor betrouw­ba­re kabel­verb­in­din­gen onder alle omstandigheden
 • Duurzaam – Duurz­ame cons­truc­tie voor lang­du­ri­ge prestatie
 • Pro­fes­sio­neel – met com­pe­ten­te, snel­le planning

Doos­klem­men en steekklemmen

Hoofdafbeelding - Mix van steek- en doosklemmen

Klein, robu­ust, duurzaam – pro­fi­te­er van onze eer­ste­klas oplos­sin­gen voor elek­tri­sche installaties

Onze instal­la­tie­klem­men bie­den niet alleen een robu­ust ont­werp dat zorgt voor een per­fec­te aans­lui­ting van uw kabels, zelfs onder de meest ongun­sti­ge omstan­dig­he­den, maar ook ergo­no­mi­sche bediening en een klem­tech­niek die een opti­ma­le levens­duur moge­l­ijk maakt. Vertrouw op de kwa­li­te­it van onze instal­la­tie­klem­men en breng uw pro­jec­ten met vertrou­wen tot een goed eind.

Voor een betrouw­ba­re en veel­zij­di­ge aans­lui­ting van kabels en dra­den zijn onze doos­klem­men de per­fec­te oplos­sing. Met een groot aan­tal aans­luit­mo­ge­l­ijk­he­den en een hef­boom­mecha­nis­me dat instal­la­tie moei­te­loos en tijd­be­s­pa­rend maakt, bie­den ze u de fle­xi­bi­li­te­it die u nodig heeft. Of u nu enkel­draad­se of meer­draad­se gelei­ders met ver­schil­len­de dia­me­ters wilt aans­lui­ten, onze doos­klem­men zijn de juiste keuze.

Met hun hoge kwa­li­te­it en func­tion­a­li­te­it bie­den onze steek­klem­men een gemak­ke­li­jke manier om enkel­draad­se kope­ren gelei­ders met ver­schil­len­de dia­me­ters aan te slui­ten. Met prak­ti­sche test­s­leu­ven en veel ver­schil­len­de kleu­ren zijn onze steek­klem­men niet alleen func­tion­eel maar ook esthe­tisch aantrekkelijk. 

Vertrouw op de erva­ring en exper­ti­se van ons merk om uw elek­tri­sche instal­la­ties naar een nieuw pro­fes­sio­neel niveau te til­len. Kom meer te weten over onze ver­licht­in­gs­klem­men, doos­klem­men en steek­klem­men op onze web­site en ont­dek de bre­de waai­er aan moge­l­ijk­he­den die we bie­den. Met Woertz heeft u de per­fec­te verb­in­dings­ele­men­ten voor elke elek­tri­sche toepassing.

Werk­wij­ze

Een vei­lig resul­taat met slechts één beweging: onze inno­va­tie­ve hef­boom­klem­men maken moei­te­loos en zon­der gereedschap aans­lui­ten moge­l­ijk, zelfs van fle­xi­be­le kabels. Geen gedoe meer met extra gereedschap – gebruik gewoon de hen­del en de klem zet de kabel vei­lig en betrouw­baar vast. Deze slim­me oplos­sing bes­paart tijd en zenu­wen en zorgt voor een per­ma­nen­te verb­in­ding. Elek­tri­ci­ens kun­nen vertrou­wen op een onge­com­pli­ce­er­de en effi­ci­ën­te manier van werken.

Betrouw­baar­heid en pre­sta­ties in per­fec­tie. Met hun robu­uste cont­ac­t­ele­men­ten garand­e­ren ze een vei­li­ge en sta­bie­le verb­in­ding, zelfs met zach­te kabels. Dank­zij het intuï­tie­ve hef­boom­mecha­nis­me zijn ze gemak­ke­li­jk te han­te­ren, zowel bij het aans­lui­ten als bij het los­kop­pelen. Vertrouw op de kwa­li­te­it en effi­ci­ën­tie van Woertz-klem­men om uw elek­tri­sche instal­la­ties pro­fes­sio­neel en betrouw­baar uit te voeren.

Samen­vat­ting

De cont­ac­t­ele­men­ten van de instal­la­tie­klem­men zijn uiterst robu­ust en garand­e­ren daa­rom een per­fec­te verb­in­ding van de aan­ges­lo­ten kabels, zelfs onder lasti­ge omstandigheden.

Ver­licht­in­gs­klem­men

Aans­lui­tin­gen zon­der schro­e­ven:
effi­ci­ën­te ver­licht­in­gs­klem­men voor een­vou­di­ge installatie

Ver­licht­in­gs­klem­men van Woertz vor­men een betrouw­ba­re en tijd­be­s­pa­ren­de oplos­sing voor het instal­le­ren van ver­licht­ing in ver­schil­len­de toe­pas­sin­gen. Enke­le voor­de­len op een rijtje:

 • Schroef­lo­ze aans­lui­ting van enkel­draad­se instal­la­tie­ge­lei­ders en verlichtingskabels
 • Ver­kri­jg­baar in ver­schil­len­de uit­voe­rin­gen, waa­ron­der 1 + 1 en 1+2
 • Een­vou­di­ge instal­la­tie dank­zij ins­teek­ba­re klemp­un­ten aan de instal­la­tie- en lampzijde
 • Geschikt voor enkel­draad­se Cu-gelei­ders van 0,75 tot 2,5 mm² met stri­ple­ng­te van 11 mm
 • Nomi­na­le span­ning van 450 V en nomi­na­le stroom van 24 A
 • Zelf­do­vend vol­gens UL94 V‑2 voor meer veiligheid
 • Bedri­jfs­tem­pe­ra­tuur tot 110°C voor gebruik in diver­se omgevingen 

Met de ver­licht­in­gs­klem­men van Woertz kunt u er zeker van zijn dat uw ver­licht­in­gs­in­stal­la­ties snel, een­vou­dig en vei­lig kun­nen wor­den uitgevoerd.

verlichtingsklemmen

Ons assor­ti­ment installatieklemmen 

Ons assor­ti­ment omvat doos­klem­men, steek­klem­men en verlichtingsklemmen.

Doos­klem­men met hendel

De doos­klem­men zijn uni­ver­seel toe­pas­ba­re hef­boom­klem­men voor fijn­draad­se, enkel­draad­se en meer­draad­se gelei­ders voor dia­me­ters van 0,2 tot 4 mm². Dank­zij het trans­paran­te ont­werp is de juiste gelei­der­po­si­tie zicht­baar en kun­nen metin­gen in gemon­teer­de toest­and wor­den uit­ge­voerd met behulp van de prak­ti­sche testgleuf.

 • Doos­k­lem 2‑voudig    39000/02 (157801617)
 • Doos­k­lem 3‑voudig    39000/03 (157801717)
 • Doos­k­lem 5‑voudig    39000/05 (157801817)
 • Doos­k­lem 8‑voudig    39000/08 (157801917)

Enkel­draad­se Cu-gelei­der   0,2 – 2,5 mm²
Meer­draad­se Cu-gelei­der    0,34 – 2,5 mm²
Fijn­draad­se Cu-gelei­der    0,34 – 2,5 mm²
Stri­ple­ng­te    11 mm
Nomi­na­le span­ning    450 V
Nomi­na­le stroom    24 A
Omge­vings­tem­pe­ra­tuur    85°C
Zelf­do­vend vol­gens    UL94 V‑2

Steek­klem­men

De steek­k­lem is geschikt voor het aans­lui­ten en vert­ak­ken van een­draad­se gelei­ders van 0,5 tot 2,5 mm². Dank­zij het trans­paran­te ont­werp is de juiste gelei­der­po­si­tie zicht­baar en kun­nen metin­gen wor­den uit­ge­voerd in gemon­teer­de toest­and met behulp van de prak­ti­sche testgleuf.

 • Steek­k­lem 2‑voudig    39022/02 (157802217)
 • Steek­k­lem 3‑voudig    39022/03 (157802317)
 • Steek­k­lem 4‑voudig    39022/04 (157802417)
 • Steek­k­lem 5‑voudig    39022/05 (157802517)
 • Steek­k­lem 8‑voudig    39022/08 (157802817)

Enkel­draad­se kope­ren gelei­ders   0,5 – 2,5 mm²
Stri­ple­ng­te    11 mm
Nomi­na­le span­ning    450 V
Nomi­na­le stroom    24 A
Omge­vings­tem­pe­ra­tuur    60°C
Zelf­do­vend vol­gens    UL94 V‑2

Ver­licht­in­gs­klem­men

Een ver­licht­in­gs­k­lem wordt gebruikt voor het schroef­loos aans­lui­ten van enkel­draad­se instal­la­tie­ge­lei­ders van 0,75 tot 2,5 mm² met ver­licht­in­gs­ka­bels van 0,5 tot 2,5 mm² (1 of 2 ins­teek­ba­re aans­luitpun­ten aan de instal­la­tie­zij­de, 1 aans­luitpunt aan de lampzijde).

 • Ver­licht­in­gs­k­lem 1 + 1    39030/11 (157800207)
 • Ver­licht­in­gs­k­lem 1 + 2    39030/12 (157800307)

Enkel­draad­se Cu-gelei­ders   0,75 – 2,5 mm²
Stri­ple­ng­te    11 mm
Nomi­na­le span­ning    450 V
Nomi­na­le stroom    24 A
Omge­vings­tem­pe­ra­tuur    110°C
Zelf­do­vend vol­gens    UL94 V‑2

Woertz AG staat voor Kwaliteit.  Innovatie.  Betrouwbaarheid.