Geschie­de­nis

Woertz AG heeft in de loop van haar geschie­de­nis in moei­li­jke tij­den een con­ti­n­ue gro­ei en ont­wik­ke­ling door­ge­ma­akt. Dank­zij de focus op kwa­li­te­it, inno­va­tie en klant­te­v­re­den­heid is Woertz AG uit­ge­gro­eid tot een too­na­an­ge­vend bedri­jf in de elek­tro­tech­ni­sche bran­che en heeft het zijn pro­ductas­sor­ti­ment voort­du­rend uit­ge­breid om te vol­doen aan de ver­and­e­r­en­de eisen van de markt.

geschiedenis van woertz
Video afs­pe­len over geschich­te von woertz

Tijd­li­jn van de geschie­de­nis van Woertz

1895

Mijl­pa­len in de elektrotechniek

De geschie­de­nis van elek­tri­fi­ca­tie wordt geken­merkt door ver­schil­len­de mijl­pa­len die heb­ben bij­ged­ra­gen aan de ont­wik­ke­ling en ver­s­prei­ding van elek­tri­sche ener­gie. Dit zijn enke­le belan­gri­jke mijlpalen.

Meilensteine Elektrotechnik
1895

1919

Elek­tri­fi­ca­tie van Zwitserland

De elek­tri­fi­ca­tie van Zwits­er­land heeft gere­sul­te­erd in een uit­ge­breid en effi­ci­ënt elek­tri­ci­tei­ts­net, dat de basis vormt voor een duurz­ame ener­gie­vo­or­zi­ening in de huis­hou­de­li­jke, indu­strië­le, trans­port- en communicatiesectoren.

02 elektrifizierung schweiz

1919

1928

Opricht­ing van het bedri­jf Oskar Woertz

Oskar Woertz richt­te zijn bedri­jf op als onder­deel van en ter onder­ste­u­ning van deze histo­ri­sche ont­wik­ke­ling van toe­ne­men­de elektrificatie.

03 gruendung woertz

1928

1945

Wereld­wij­de eco­no­mi­sche cri­sis en Tweede Wereldoorlog

Mas­sa­le werk­loos­heid, socia­le onrust, eco­no­mi­sche ineenst­ort­ing, ver­nie­ti­ging en ein­de­loos leed tei­ster­den Europa.

04 weltwirtschaftskrise krieg

1945

1950

Histo­ri­sche fabrieken

De pro­duc­tie­lo­ca­ties in Bazel wer­den voort­du­rend uitgebreid.

05 historische produktionsgebaeude

1950

1950

Pro­duc­tie­ma­chi­nes

De pro­duc­tie werd uit­ge­voerd met de modern­ste en ook zelf ont­wik­kel­de machines.

06 produktionsmaschinen

1950

1963

In memo­ri­am Oskar Woertz

In het licht van behoed­zaam onder­ne­merschap bereik­te Oskar Woertz een opmer­ke­li­jke finan­cië­le onaf­han­ke­li­jk­heid. Afge­zi­en van de eer­ste jaren na de opricht­ing van het bedri­jf ope­re­er­de hij zon­der extern kapi­taal. Daar­door behield hij de vol­le­di­ge con­tro­le over ont­wik­ke­lin­gen en inve­ste­rin­gen. Hij streef­de er altijd naar om zijn toele­ve­rings­ke­ten breed op te zet­ten door voor­de­li­ge grond­stof­fen en half­fab­ri­ca­ten te zoe­ken en in te kopen. Ondanks zijn inspan­nin­gen onder­vond hij hin­der­nis­sen bij het vin­den van betrouw­ba­re en effi­ci­ën­te lever­an­ciers voor spe­cia­li­te­i­ten en gereedsch­ap­pen. Deze knel­p­un­ten over­won hij ech­ter op eigen kracht door zijn eigen gereedschap­ma­ke­rij op te zet­ten met alle beno­dig­de appa­ra­tuur. Dit zorg­de niet alleen voor de nodi­ge fle­xi­bi­li­te­it in de ont­wik­ke­ling, maar maak­te zijn bedri­jf ook cri­sis­be­sten­dig. Deze maat­re­ge­len droe­gen aan­zi­en­li­jk bij aan het robu­uster en veer­krach­ti­ger maken van het bedrijf.

07 nachruf oskar woertz

1963

1963

Opvol­ging

In 1963 zorg­de het onver­wach­te over­lij­den van Oskar Woertz voor een wen­ding in het bedri­jf. Zijn twee zonen waren voor­be­stemd om de lei­ding van het bedri­jf over te nemen. De jongste, ook Oskar Woertz gen­aamd, was een tech­nisch geschool­de inge­nieur van de ETH. Zijn crea­tie­ve aard, goe­de humeur en opge­wek­te per­so­on­li­jk­heid maak­ten van hem een per­so­on die alom gewaar­de­erd werd in het bedri­jf.
Zijn oude­re broer, Hans Woertz, bracht een com­mer­cië­le oplei­ding, een syste­ma­ti­sche werkethiek en een wat serieu­ze­re per­so­on­li­jk­heid mee naar het bedri­jf. Ondanks inci­den­te­le menings­ver­schil­len ver­ri­jk­te de samen­werk­ing tus­sen de twee broers het bedri­jf op vele manieren.

Al in 1946 onder­ken­de de oprich­ter, Oskar Woertz, de nood­zaak van uit­brei­ding en had hij de vooruit­zi­en­de blik om een stuk land in Mut­tenz te kopen. Toen de gro­ei van het bedri­jf de capa­ci­teit van de loca­tie in Basel over­trof, werd in 1972 begon­nen met de eer­ste bouw­fa­se in Muttenz.

Door per­so­on­li­jke omstan­dig­he­den trok de jon­ge­re broer, Oskar Woertz, zich terug uit het bedri­jf. Hans Woertz nam de lei­ding van het bedri­jf over en een nieuw tijd­perk brak aan.

08 nachfolge oskar woertz

1963

1972

Octrooi­en voor plat­te kabels

De gebroe­ders Woertz dien­den een gez­amen­li­jk octrooi in voor strip­vri­je cont­ac­ten op plat­te kabels – een baanbre­ken­de uit­vin­ding die decen­nia vooruit­liep op de tech­no­lo­gie van die tijd en een belan­gri­jke mijl­paal vorm­de in de geschie­de­nis van het bedrijf.

Het eer­ste pro­duct waar­vo­or deze inno­va­tie gebruikt werd, was de ver­licht­ing die jaren­lang een fee­ste­li­jke ker­sts­feer bracht in de Bahn­hofstrasse in Zürich. De spe­cia­le plat­te kabels die nodig waren voor het ver­de­re gebruik van dit cont­act en die spe­cia­le eigenschap­pen had­den, wer­den gele­verd door de jaren­lan­ge part­ner Dät­wy­ler AG uit Altdorf.

10 flachkabelpatente
1972

1998

Het werk van Hans Woertz

Hans Woertz, die Woertz AG leid­de na de plotse­lin­ge dood van zijn vader in 1963, speel­de een belan­gri­jke rol bij de ont­wik­ke­ling van het bedri­jf. Hij en zijn broer Oskar breid­den de vesti­ging in de jaren 1970 uit naar Mut­tenz toen Bazel te klein werd. Nadat Oskar zich uit het bedri­jf terug­ge­trok­ken had, leid­de Hans het bedri­jf alleen en mel­dde hij een baanbre­kend octrooi aan: het strip­vri­je cont­act op plat­te kabels.

Hij was ook betrok­ken bij natio­na­le en inter­na­tio­na­le stan­da­ar­di­satie­com­mis­sies, waar­door Woertz bui­ten de Zwits­er­se gren­zen bekend werd. Samen met zijn vrouw zet­te hij zich in voor het behoud van de pro­duc­tie en de werk­ge­le­gen­heid in het kan­ton Bazel-Land en voor het behoud van de socia­le tra­di­ties van het bedri­jf. In 1988 leg­de hij de eer­ste steen voor een nieu­we vesti­ging in Höl­stein. Na zijn pen­sio­ne­ring in 1998 nam zijn doch­ter Caro­le de lei­ding over.

09 10 wirken hans woertz
1998

2024

Het werk van Caro­le Woertz

Caro­le Woertz kwam in 1984 bij het bedri­jf wer­ken en heeft op bij­na elke afde­ling gewerkt om vertrouwd te raken met het bedri­jf en de pro­duc­ten. Haar meest veelei­sen­de en tege­li­jker­tijd moei­li­jk­ste jaren bracht ze door onder de lei­ding van de toen­ma­li­ge ver­ko­op­ma­na­ger, de heer Bösch. De veelei­sen­de taken die ze kreeg, stel­den haar in staat om een uit­ge­brei­de ken­nis van het bedri­jf en zijn pro­ce­s­sen te verwerven.

In 1988 werd ze aan­ge­steld om de nieu­we pro­duc­tie­ve­sti­ging in Höl­stein te lei­den, waar ze ver­ant­wo­or­de­li­jk werd voor de omzet. In 1998 nam ze de lei­ding van het bedri­jf over van haar vader, Hans Woertz. Onder haar lei­ding werd het bedri­jf gecon­fron­teerd met uit­da­gin­gen zoals toe­ne­men­de prijs­druk en ver­an­de­rin­gen in de manier van zakendoen.

In haar rol als direc­teur richt­te Caro­le Woertz zich op de ver­koop en het direct klan­ten­cont­act. Haar tijd bij het bedri­jf en haar ver­mo­gen om met moei­li­jke taken om te gaan, heb­ben haar de nodi­ge erva­ring en het nodi­ge begrip gege­ven om het bedri­jf door moei­li­jke tij­den te leiden.

11 wirken carole woertz

2024

2024

Pro­duc­tie in Zwitserland

Woertz AG pro­du­ce­ert hoog­waar­di­ge pro­duc­ten in Zwits­er­land, wat vele voor­de­len heeft. Dank­zij de pro­duc­tie in eigen land kan het bedri­jf een hoge pro­ductkwa­li­te­it garand­e­ren en de vol­le­di­ge pro­duc­tie­ke­ten nauw­ge­zet con­tro­le­ren. Boven­di­en zorgt de loka­le pro­duc­tie voor kor­te lever­tij­den en een hoge mate van fle­xi­bi­li­te­it bij het ver­vul­len van indi­vi­du­ele klan­ten­wen­sen. De markt­ge­richt­heid ver­ge­mak­ke­li­jkt ook de com­mu­ni­ca­tie en samen­werk­ing met klanten.

Tij­dens cri­sis­si­tua­ties in het ver­le­den, zoals de covid-19-pan­de­mie, was Woertz dank­zij de bin­nen­land­se pro­duc­tie in staat om de pro­duc­tie voort te zet­ten en zijn klan­ten op betrouw­ba­re wij­ze te bevo­or­raden. De kor­te aan­voer­rou­tes, de loka­le beschik­baar­heid van grond­stof­fen en de onaf­han­ke­li­jk­heid van inter­na­tio­na­le ver­sto­r­in­gen heb­ben de veer­kracht van de toele­ve­rings­ke­ten versterkt.

Een ander belan­gri­jk aspect van de bin­nen­land­se pro­duc­tie is de bescher­ming van het milieu. Door gebruik te maken van duurz­ame prak­ti­jken en milieu­vri­en­de­li­jke tech­no­lo­gieën in de pro­duc­tie helpt Woertz het milieu te bescher­men. De bin­nen­land­se pro­duc­tie onder­steunt ook de loka­le eco­no­mie en draagt bij tot het creë­ren en behou­den van werk­ge­le­gen­heid in de regio. In het alge­meen biedt pro­duc­tie in Zwits­er­land Woertz en zijn klan­ten vele voor­de­len op het gebied van kwa­li­te­it, fle­xi­bi­li­te­it, kor­te lever­tij­den, veer­kracht van de toele­ve­rings­ke­ten, milieu­be­scher­ming en regio­na­le eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling. Tij­dens voor­bi­je cri­si­stij­den is bin­nen­land­se pro­duc­tie bij­zon­der voor­de­lig geble­ken omdat het een con­ti­n­ue pro­duc­tie en leve­ring moge­l­ijk maakte.

12 produktion schweiz

2024