Milieu / Ethiek

Milieu / Ethiek

Inhouds­op­ga­ve
  Add a hea­der to begin gene­ra­ting the table of contents

  Milieu

  De fir­ma Woertz AG voert al vele jaren een actief milieu­be­leid en wil ook in de toekomst aan de wet blij­ven vol­doen. Er zijn al veel pro­jec­ten op dit gebied gerea­li­se­erd en er zijn nog meer pro­jec­ten gep­land. Woertz AG zal deze hoge stan­da­ard blij­ven hand­ha­ven en nieu­we milieu­pro­jec­ten imple­men­te­ren op het gebied van ener­gie­be­heer in gebou­wen en van productie.

  Alleen nieu­we tech­no­lo­gieën kun­nen bes­pa­rin­gen ople­ve­ren. Wij stre­ven voort­du­rend naar aan­pas­sing van nieu­we tech­no­lo­gieën om ener­gie te bespa­ren. Het gebruik van con­flict­grond­stof­fen is niet ver­bo­den, maar werkt vol­gens het ‘name and shame’-principe. Deze regel­ing moet ervo­or zor­gen dat bedrij­ven geen gewapen­de con­flic­ten finan­cie­ren met de grond­stof­fen die ze gebrui­ken, om reputatierisico’s te vermijden.

  WOE RoHS REACH Logo

  Woertz AG pro­be­ert actief te blij­ven in deze richt­ing. Omdat in elk gebouw mil­joe­nen cont­ac­ten wor­den geïn­st­al­le­erd, wordt de cont­act­weer­stand van elk nieuw pro­duct zo veel moge­l­ijk geop­ti­ma­li­se­erd om ver­lie­zen op de cont­actpun­ten te mini­ma­li­se­ren, wat de ener­gie­be­hoef­te tegengaat. We den­ken, han­delen en pro­du­ce­ren op een duurz­ame en toekomst­ge­rich­te manier voor het milieu.

  Ethiek

  Als Zwitsers fami­lie­be­dri­jf zet Woertz zich in voor Zwits­er­se waar­den: kwa­li­te­it in pro­duc­ten en dien­sten, inno­va­tie en inven­ti­vi­teit in onderz­oek en ont­wik­ke­ling, betrouw­baar­heid tege­no­ver klan­ten en mede­wer­kers. We han­delen vol­gens more­le prin­cipes en bie­den onze mede­wer­kers en klan­ten de best moge­l­ijke onder­ste­u­ning. Woertz com­mu­nice­ert trans­parant en betrouw­baar met zijn stakeholders.

  Woertz AG en haar mede­wer­kers hou­den zich aan de wet­ten en voor­schrif­ten van het land waa­r­in ze actief zijn. Regels die gel­den in alle lan­den waar de acti­vi­tei­ten wor­den uitgevoerd.

  Woertz han­teert een per­so­neels­be­leid dat in overe­en­stem­ming is met de wet en de rech­ten van het indi­vi­du en de indi­vi­du­ele en coll­ec­tie­ve vri­jhe­den respecteert.

  Woertz houdt zich nauw­ge­zet aan de wet­ten die het vri­je spel van con­cur­ren­tie moge­l­ijk moe­ten maken.

  Ged­ra­gin­gen of fei­ten die als strij­dig met deze wet­ten beschouwd kun­nen wor­den, als­me­de actie­ve of pas­sie­ve cor­rup­tie, mede­plich­tig­heid aan beïn­vloe­ding of mede­plich­tig­heid aan vri­end­jes­po­li­tiek wor­den door Woertz AG niet geto­le­re­erd bij de toeken­ning, onder­han­de­ling en uit­voe­ring van open­ba­re of par­ti­cu­lie­re opdrachten.

  Arbei­ds- en mensenrechten

  De vei­lig­heid, gezond­heid en het wel­zi­jn van onze mede­wer­kers zijn belan­gri­jke aan­dachtspun­ten voor ons. We behan­delen gezond­heids- en vei­lig­heidskwesties met dez­elf­de prio­ri­teit als kwa­li­te­it, pro­duc­ti­vi­teit en winst­ge­vend­heid. Bij al onze acti­vi­tei­ten en pro­duc­ten zor­gen we actief voor vei­lig­heid en bescher­ming van de gezond­heid. Een vei­lig­heids­be­leid kan alleen effec­tief zijn als het bekend is bij het per­so­neel, in de prak­ti­jk kan wor­den gebracht en als lei­ding­ge­ven­den het goe­de voor­beeld geven.

  Het vei­lig­heids­sy­s­teem waar­borgt deze duurzaam­heid. Het vat ook de belan­gri­jk­ste ver­ei­sten op het gebied van vei­lig­heid en gezond­heid op het werk samen in een han­dig werk­in­stru­ment. Het is een prak­tisch hulp­mid­del voor werk­ge­vers en vei­lig­heids­spe­cia­li­sten om hun ver­ant­wo­or­de­li­jk­he­den na te komen en de gezond­heid en vei­lig­heid in het bedri­jf voort­du­rend te verbeteren.

  We geven onze wer­k­ne­mers de kans om hun vaar­dig­he­den voort­du­rend te ver­be­te­ren en te ont­wik­kelen. We bevor­de­ren ook ken­nis en onderz­oek in de elek­tro­tech­ni­sche bran­che onder scho­lie­ren en stu­den­ten met ons beur­zen­pro­gram­ma. We han­delen vol­gens more­le prin­cipes en geven onze mede­wer­kers en klan­ten de best moge­l­ijke onder­ste­u­ning. We pro­du­ce­ren in Zwits­er­land voor de spe­cia­le eisen van Zwits­er­se klan­ten. Op deze weg gaan we ook in de toekomst door.

  Duurz­ame inkoop

  Woertz AG staat voor eer­li­jke en duurz­ame pro­duc­tie en inkoop van producten.

  Onze inko­op­fi­loso­fie heeft betrek­king op de gehe­le toele­ve­rings­ke­ten, die trace­er­baar is van grond­stof tot eind­pro­duct. Er wordt reke­ning gehou­den met de socia­le, eco­lo­gi­sche en ethi­sche richt­li­j­nen. Het inko­op­be­leid van Woertz AG is gericht op hoge kwa­li­te­it, voor­spel­ba­re beschik­baar­heid tegen een rede­li­jke prijs. Voor zover moge­l­ijk wordt de voor­keur gege­ven aan lever­an­ciers met wie ook logi­stiek een CO2-geop­ti­ma­li­se­er­de leve­ring kan wor­den gegarandeerd.

  De fir­ma Woertz AG werkt over­we­gend met lever­an­ciers die ISO-gecer­ti­fi­ce­erd zijn. Dit bete­kent dat moet wor­den vol­da­an aan fun­da­men­te­le kwa­li­te­i­ts­ei­sen. Bij de inkoop wordt reke­ning gehou­den met maat­re­ge­len voor een effi­ci­ënt gebruik van hulp­bron­nen. Al bij de pro­duc­tont­wik­ke­ling wordt de nadruk gelegd op lang­du­ri­ge bruik­baar­heid in com­bi­na­tie met recyclebaarheid.

  Bij de inkoop van mate­ria­len houdt Woertz  zich aan de voor­schrif­ten van Reach en RoHS om mens en milieu te bescher­men tegen de risico’s van chemicaliën.

  Het gebruik van con­flict­grond­stof­fen is niet ver­bo­den, maar werkt vol­gens het ‘name and shame’-principe. Deze regel­ing moet ervo­or zor­gen dat bedrij­ven geen gewapen­de con­flic­ten finan­cie­ren met de grond­stof­fen die ze gebrui­ken, om reputatierisico’s te vermijden.

  Hoe­wel Woertz Han­dels AG niet is onder­wor­pen aan de rap­por­ta­ge­verp­licht­in­gen van de boven­ge­noem­de wet, zijn we ons bewust van het belang van deze regel­ing voor onze inter­na­tio­na­le klan­ten. Om deze reden streeft Woertz AG ernaar om geen mate­ria­al te kopen dat afkom­stig is uit de boven­ge­noem­de gebie­den en zo direct of indi­rect gewapen­de groe­pen in de Demo­cra­ti­sche Repu­bliek Con­go of aan­gren­zen­de sta­ten te finan­cie­ren of begun­sti­gen. Bin­nen het kader van onze moge­l­ijk­he­den en in samen­werk­ing met onze lever­an­ciers wer­ken we aan de nodi­ge trans­paran­tie om onze klan­ten van betrouw­ba­re infor­ma­tie te voor­zi­en. Voor zover wij weten, gebrui­ken we geen grond­stof­fen uit de DRC of haar buurlanden.

  Con­flict­mi­ne­ra­len­ver­kla­ring van Woertz AG

  Kwa­li­te­it

  De oriën­ta­tie en focus van ons Inte­gra­ted Manage­ment System is gedu­ren­de vele jaren ont­wik­keld vanuit de doel­stel­lin­gen van ons bedri­jfs­be­leid en geïm­ple­men­teerd in de geest van groei.

  Ons beleid is geba­se­erd op baanbre­ken­de en toekomst­ge­rich­te ideeën. Deze heb­ben betrek­king op onze klan­ten, lever­an­ciers, het publiek en ons bedri­jf. We vol­doen aan de wet­te­li­jke eisen met betrek­king tot pro­duct­vei­lig­heid, arbei­ds­vei­lig­heid en milieu­be­scher­ming. Als bedri­jf heb­ben we altijd te maken met de wereld bui­ten ons bedri­jf. Dit bete­kent dat we niet alleen vol­doen aan milieuei­sen die ver­der gaan dan de wet­te­li­jke ver­ei­sten, maar ook pro­du­ce­ren in har­mo­nie met de pla­ats­eli­jke bewoners.

  Con­cen­tra­tie op onze bedri­jf­sac­ti­vi­tei­ten en uit­brei­ding van onze exper­ti­se zijn van groot belang voor ons. We wil­len met onze pro­duc­ten een lei­den­de posi­tie op de markt inne­men en tot de beste lever­an­ciers beho­ren. We rich­ten ons op voort­du­ren­de ver­be­te­ring en ver­de­re ont­wik­ke­ling van ons kwa­li­te­i­ts­ma­nage­ment­sy­s­teem en onze pro­duc­ten en pro­ce­s­sen. Als basis voor toekomst­ge­rich­te bedri­jfspro­ce­s­sen wil­len we altijd, zowel intern als extern, als part­ners samen­wer­ken en een func­tion­e­rend kwa­li­te­i­ts­ma­nage­ment­sy­s­teem cul­ti­ve­ren. Op deze manier wil­len we de tev­re­den­heid van onze zaken­part­ners en mede­wer­kers ver­ho­gen en nieu­we zaken­part­ners aantrekken.