Milieu / Ethiek

Milieu / Ethiek

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents

  Milieu

  De firma Woertz AG voert al vele jaren een actief milieubeleid en wil ook in de toekomst aan de wet blijven voldoen. Er zijn al veel projecten op dit gebied gerealiseerd en er zijn nog meer projecten gepland. Woertz AG zal deze hoge standaard blijven handhaven en nieuwe milieuprojecten implementeren op het gebied van energiebeheer in gebouwen en van productie.

  Alleen nieuwe technologieën kunnen besparingen opleveren. Wij streven voortdurend naar aanpassing van nieuwe technologieën om energie te besparen. Het gebruik van conflictgrondstoffen is niet verboden, maar werkt volgens het ‘name and shame’-principe. Deze regeling moet ervoor zorgen dat bedrijven geen gewapende conflicten financieren met de grondstoffen die ze gebruiken, om reputatierisico’s te vermijden.

  WOE RoHS REACH Logo

  Woertz AG probeert actief te blijven in deze richting. Omdat in elk gebouw miljoenen contacten worden geïnstalleerd, wordt de contactweerstand van elk nieuw product zo veel mogelijk geoptimaliseerd om verliezen op de contactpunten te minimaliseren, wat de energiebehoefte tegengaat. We denken, handelen en produceren op een duurzame en toekomstgerichte manier voor het milieu.

  Ethiek

  Als Zwitsers familiebedrijf zet Woertz zich in voor Zwitserse waarden: kwaliteit in producten en diensten, innovatie en inventiviteit in onderzoek en ontwikkeling, betrouwbaarheid tegenover klanten en medewerkers. We handelen volgens morele principes en bieden onze medewerkers en klanten de best mogelijke ondersteuning. Woertz communiceert transparant en betrouwbaar met zijn stakeholders.

  Woertz AG en haar medewerkers houden zich aan de wetten en voorschriften van het land waarin ze actief zijn. Regels die gelden in alle landen waar de activiteiten worden uitgevoerd.

  Woertz hanteert een personeelsbeleid dat in overeenstemming is met de wet en de rechten van het individu en de individuele en collectieve vrijheden respecteert.

  Woertz houdt zich nauwgezet aan de wetten die het vrije spel van concurrentie mogelijk moeten maken.

  Gedragingen of feiten die als strijdig met deze wetten beschouwd kunnen worden, alsmede actieve of passieve corruptie, medeplichtigheid aan beïnvloeding of medeplichtigheid aan vriendjespolitiek worden door Woertz AG niet getolereerd bij de toekenning, onderhandeling en uitvoering van openbare of particuliere opdrachten.

  Arbeids- en mensenrechten

  De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers zijn belangrijke aandachtspunten voor ons. We behandelen gezondheids- en veiligheidskwesties met dezelfde prioriteit als kwaliteit, productiviteit en winstgevendheid. Bij al onze activiteiten en producten zorgen we actief voor veiligheid en bescherming van de gezondheid. Een veiligheidsbeleid kan alleen effectief zijn als het bekend is bij het personeel, in de praktijk kan worden gebracht en als leidinggevenden het goede voorbeeld geven.

  Het veiligheidssysteem waarborgt deze duurzaamheid. Het vat ook de belangrijkste vereisten op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk samen in een handig werkinstrument. Het is een praktisch hulpmiddel voor werkgevers en veiligheidsspecialisten om hun verantwoordelijkheden na te komen en de gezondheid en veiligheid in het bedrijf voortdurend te verbeteren.

  We geven onze werknemers de kans om hun vaardigheden voortdurend te verbeteren en te ontwikkelen. We bevorderen ook kennis en onderzoek in de elektrotechnische branche onder scholieren en studenten met ons beurzenprogramma. We handelen volgens morele principes en geven onze medewerkers en klanten de best mogelijke ondersteuning. We produceren in Zwitserland voor de speciale eisen van Zwitserse klanten. Op deze weg gaan we ook in de toekomst door.

  Duurzame inkoop

  Woertz AG staat voor eerlijke en duurzame productie en inkoop van producten.

  Onze inkoopfilosofie heeft betrekking op de gehele toeleveringsketen, die traceerbaar is van grondstof tot eindproduct. Er wordt rekening gehouden met de sociale, ecologische en ethische richtlijnen. Het inkoopbeleid van Woertz AG is gericht op hoge kwaliteit, voorspelbare beschikbaarheid tegen een redelijke prijs. Voor zover mogelijk wordt de voorkeur gegeven aan leveranciers met wie ook logistiek een CO2-geoptimaliseerde levering kan worden gegarandeerd.

  De firma Woertz AG werkt overwegend met leveranciers die ISO-gecertificeerd zijn. Dit betekent dat moet worden voldaan aan fundamentele kwaliteitseisen. Bij de inkoop wordt rekening gehouden met maatregelen voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen. Al bij de productontwikkeling wordt de nadruk gelegd op langdurige bruikbaarheid in combinatie met recyclebaarheid.

  Bij de inkoop van materialen houdt Woertz  zich aan de voorschriften van Reach en RoHS om mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van chemicaliën.

  Het gebruik van conflictgrondstoffen is niet verboden, maar werkt volgens het ‘name and shame’-principe. Deze regeling moet ervoor zorgen dat bedrijven geen gewapende conflicten financieren met de grondstoffen die ze gebruiken, om reputatierisico’s te vermijden.

  Hoewel Woertz Handels AG niet is onderworpen aan de rapportageverplichtingen van de bovengenoemde wet, zijn we ons bewust van het belang van deze regeling voor onze internationale klanten. Om deze reden streeft Woertz AG ernaar om geen materiaal te kopen dat afkomstig is uit de bovengenoemde gebieden en zo direct of indirect gewapende groepen in de Democratische Republiek Congo of aangrenzende staten te financieren of begunstigen. Binnen het kader van onze mogelijkheden en in samenwerking met onze leveranciers werken we aan de nodige transparantie om onze klanten van betrouwbare informatie te voorzien. Voor zover wij weten, gebruiken we geen grondstoffen uit de DRC of haar buurlanden.

  Conflictmineralenverklaring van Woertz AG

  Kwaliteit

  De oriëntatie en focus van ons Integrated Management System is gedurende vele jaren ontwikkeld vanuit de doelstellingen van ons bedrijfsbeleid en geïmplementeerd in de geest van groei.

  Ons beleid is gebaseerd op baanbrekende en toekomstgerichte ideeën. Deze hebben betrekking op onze klanten, leveranciers, het publiek en ons bedrijf. We voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot productveiligheid, arbeidsveiligheid en milieubescherming. Als bedrijf hebben we altijd te maken met de wereld buiten ons bedrijf. Dit betekent dat we niet alleen voldoen aan milieueisen die verder gaan dan de wettelijke vereisten, maar ook produceren in harmonie met de plaatselijke bewoners.

  Concentratie op onze bedrijfsactiviteiten en uitbreiding van onze expertise zijn van groot belang voor ons. We willen met onze producten een leidende positie op de markt innemen en tot de beste leveranciers behoren. We richten ons op voortdurende verbetering en verdere ontwikkeling van ons kwaliteitsmanagementsysteem en onze producten en processen. Als basis voor toekomstgerichte bedrijfsprocessen willen we altijd, zowel intern als extern, als partners samenwerken en een functionerend kwaliteitsmanagementsysteem cultiveren. Op deze manier willen we de tevredenheid van onze zakenpartners en medewerkers verhogen en nieuwe zakenpartners aantrekken.