Plat­te­ka­bel­led­ver­licht­ing IP68

SNEL TE INSTAL­LE­REN – FLE­XI­BEL UIT TE BREI­DEN – ROBU­UST IN GEBRUIK – ZUINIG IN GEBRUIK

Pro­duct­ca­ta­lo­gus

Plat­te­ka­bel­led­ver­licht­ing IP68

Snel­a­ans­luit­doos IP68 met geïn­te­gre­er­de ledverlichting.

  • Doos met inge­bouwd 5W-ledlicht
  • Betrouw­ba­re en vei­li­ge verlichting
  • Snel­le en een­vou­di­ge installatie
  • Gepre­fa­b­ri­ce­erd systeem

Voor­de­li­ge led­ver­licht­ing met een hoge IP-bescher­mings­graad voor vlucht­we­gen, grot­ten, tun­nels, tuin­pa­den, par­ke­er­pla­atsen, metro’s, stei­gers en tij­de­li­jke bouw­p­la­atsen. Ook ide­aal in omge­vin­g­en met veel vocht en vuil.

De led­ver­licht­ing wordt geïn­st­al­le­erd zon­der gereedschap en zon­der kabels door te knip­pen of te strip­pen. Het gepa­ten­teer­de hef­boom­mecha­nis­me, dat ook wordt gebruikt in de Woertz-snel­a­ans­luit­do­zen, maakt instal­la­tie bin­nen enke­le secon­den mogelijk.

De gelei­ders wor­den betrouw­baar en fout­loos aan­ges­lo­ten zon­der dat ze gestript hoe­ven te wor­den. De hoge IP-bescher­mings­graad en het robu­uste, com­pac­te ont­werp maken een veel­zij­dig en betrouw­baar gebruik mogelijk.

Het hel­de­re licht van de modu­le zorgt voor een goe­de ver­licht­ing van de werk­plek en de omge­ving. De led­lam­pen zijn zeer zuinig in het gebruik en heb­ben een uit­zon­der­li­jk lan­ge levens­duur. De meta­len onder­de­len zijn gema­akt van cor­ro­sie­be­sten­dig staal.

Het hele sys­teem is ook gepre­fa­b­ri­ce­erd verkrijgbaar.

woertz-ledlampen min

Open­klap­pen – Aan­bren­gen – Dichtklappen

Plattekabelledverlichting
Plat­te­ka­bel­led­ver­licht­ing
Grotverlichting
Grot­ver­licht­ing
Vluchtroutes
Vlucht­rou­tes
waterkrachtcentrale lucendro 03 min
Led­doos IP68 230V