Stuw­dam Luzzone

Meer dan 5000 meter plat­te kabel met ledverlichting

Pro­ject­be­schrij­ving:

5000 meter plat­te kabel van 3x4 mm² en meer dan 1200 led­lam­pen wer­den geïn­st­al­le­erd in de water­kracht­cen­tra­le Luz­zo­ne. Dit sys­teem zorgt voor een betrouw­ba­re licht­vo­or­zi­ening in omge­vin­g­en met een hoge voch­tig­heids­graad en over lan­ge afstanden. 

De Luz­zo­ne-ener­gie­cen­tra­le ligt in het Verzas­ca­dal, onge­ve­er 30 kilo­me­ter ten noor­dwe­sten van Bel­lin­zo­na in het kan­ton Tessin/Ticino, Zwits­er­land. Het hart van de cen­tra­le is de Luz­zo­ne-stuw­dam, die het Lago di Luz­zo­ne vormt. De stuw­dam heeft een hoog­te van 225 meter en is een van de hoog­ste stuw­dam­men in Euro­pa. De Luz­zo­ne-cen­tra­le gebruikt de water­kracht van de stuw­dam om elek­tri­ci­teit op te wek­ken. De cen­tra­le heeft drie onder­grond­se machi­ne­hal­len met tur­bi­nes en gene­ra­to­ren. De tota­le capa­ci­teit van de cen­tra­le is 380 mega­watt. Een spe­cia­al ken­merk van de Luz­zo­ne-cen­tra­le is dat ze ook func­tion­eert als een pomp­kracht­cen­tra­le. Op momen­ten dat er wei­nig vraag is naar elek­tri­ci­teit, wordt water uit een lager gele­gen stuw­meer naar het Luz­zo­ne-stuw­meer gepompt. Indi­en nodig kan het water dan wor­den afge­voerd om extra elek­tri­ci­teit op te wek­ken. Dit pro­ces maakt een fle­xi­bel en effi­ci­ënt gebruik van water­kracht mogelijk.

Gebruik­te productsystemen:

woertz plattekabelsysteem 3g25 en 3g4 ip

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem IP 3G2,5 mm² en 3G4 mm² (IP66/68)

Dit sys­teem wordt geken­merkt door zijn hoge mate van IP-bescher­ming en uit­zon­der­li­jke fle­xi­bi­li­te­it wat betreft aan­pas­sings- en uitbreidingsmogelijkheden.