Beren­grot

Led­lam­pen met plat­te kabels in de beren­grot Mon­te Generoso

Pro­ject­be­schrij­ving:

In een zeer vui­le en voch­ti­ge omge­ving zor­gen de led­lam­pen met plat­te kabels ervo­or dat de grot ver­licht is en het pad vei­lig is. 

De Beren­grot is een grot op onge­ve­er 1400 meter hoog­te op de Mon­te Genero­so. De grot is vern­oemd naar de bot­ten van beren die in de grot zijn gevon­den. Deze bot­ten zijn afkom­stig van holen­be­ren die dui­zen­den jaren gele­den in de regio leef­den. De grot is een belan­gri­jke archeo­lo­gi­sche en pale­on­to­lo­gi­sche vindplaats.

De Beren­grot is open voor bez­oe­kers en biedt een inter­es­san­te moge­l­ijk­heid om meer te weten te komen over de geschie­de­nis van de regio en de die­ren­we­reld van vroe­ger. Er zijn rond­lei­din­gen door de grot waar­bij men de ver­schil­len­de sec­ties kunt ver­ken­nen en meer te weten kan komen over de opgra­vin­g­en en ont­dek­kin­gen. De grot is goed ver­licht en vei­lig te betreden.

Gebruik­te productsystemen:

woertz plattekabelsysteem 3g25 en 3g4 ip

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem IP 3G2,5 mm² en 3G4 mm² (IP66/68)

Dit sys­teem wordt geken­merkt door zijn hoge mate van IP-bescher­ming en uit­zon­der­li­jke fle­xi­bi­li­te­it wat betreft aan­pas­sings- en uitbreidingsmogelijkheden.