Appar­te­men­ten­ge­bouw – e‑mobiliteit Adena­tec AG

Instal­la­tie van infras­truc­tuur voor e‑mobiliteit in appar­te­men­ten­ge­bouw in Beromünster

Pro­ject­be­schrij­ving:


Dit pro­ject voor­ziet de bewo­ners van het appar­te­men­ten­ge­bouw in Bero­mün­ster van een hoog­waar­di­ge en betrouw­ba­re laad­vo­or­zi­ening voor hun elek­tri­sche voer­tu­igen. De com­bi­na­tie van Woertz-plat­te kabel, Zapt­ec Pro-laad­sta­ti­ons en de dien­sten van Adena­tec AG zorgt voor een effi­ci­ënt gebruik van de infras­truc­tuur en een soe­pe­le werk­ing. Het is een bijd­ra­ge aan de bevor­de­ring van elek­trisch rij­den en de ver­min­de­ring van de CO2-uitstoot.

Adena­tec AG heeft 42 par­ke­er­pla­atsen in een appar­te­men­ten­ge­bouw in Bero­mün­ster voor­be­reid met de basis­in­stal­la­tie voor Zapt­ec Pro-laad­sta­ti­ons. Adena­tec AG zal de laad­in­fras­truc­tuur naar behoef­te gelei­de­li­jk uit­brei­den en biedt aan­vul­len­de dien­sten zoals load balan­cing, fac­tu­re­ring inclu­sief incas­so, inter­net­abon­ne­ment voor het net­werk van de laad­in­fras­truc­tuur, onder­ste­u­ning, moni­to­ring en het ver­hel­pen van sto­r­in­gen via toe­gang op afstand.

Pro­ject­ge­ge­vens:

 1. Laad­sta­ti­ons:
  Basis­in­stal­la­tie op 42 par­ke­er­pla­atsen voor de gelei­de­li­jke uit­brei­ding van Zapt­ec Pro-laad­sta­ti­ons naar behoefte. 
 2. Plat­te­ka­be­l­in­stal­la­tie:
  Leve­ring en aan­leg van plat­te kabels om de laad­sta­ti­ons op het elek­tri­ci­tei­ts­net aan te sluiten. 
 3. Load balan­cing:
  Imple­men­ta­tie van een load-balan­cing­sy­s­teem om de ver­de­ling van elek­tri­ci­teit tus­sen de laad­sta­ti­ons te opti­ma­li­se­ren en over­be­la­sting te voorkomen. 
 4. Fac­tu­re­ring en incas­so:
  Opzet­ten van een fac­tu­re­rings­sy­s­teem waar­mee gebrui­kers kun­nen beta­len voor hun laad­ses­sies, en incas­so­dien­sten om de inkom­sten vei­lig te stellen. 
 5. Inter­net­abon­ne­ment en net­werk:
  Afs­lui­ten van een inter­net­abon­ne­ment om het net­werk van de laad­in­fras­truc­tuur moge­l­ijk te maken en te zor­gen voor bewa­king en bediening op afstand. 
 6. Onder­ste­u­ning:
  Voor­zi­en in een klan­ten­ser­vice voor de bewo­ners voor vra­gen en pro­ble­men in ver­band met de laadstations. 
 7. Moni­to­ring:
  Instal­la­tie van een moni­to­ring­sy­s­teem om de sta­tus van de laad­sta­ti­ons in real­time te bewa­ken en even­tue­le sto­r­in­gen in een vroeg sta­di­um te herkennen. 
 8. Pro­blee­mo­plos­sing door toe­gang op afstand:
  Toe­gang op afstand tot de laad­sta­ti­ons voor snel­le ver­hel­ping van sto­r­in­gen en een maxi­ma­le werk­ing van de laadstations. 
 9. Begro­ting en plan­ning:
  Opstel­len van een gede­tail­le­er­de begro­ting en plan­ning om een soe­pe­le uit­voe­ring van het pro­ject te garanderen.
adenatec beromuenster e-mobiliteit4 min
adenatec beromuenster e-mobiliteit3 min

Gebruik­te productsystemen:

woertz plattekabelsysteem power 5g16 mm2

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem Power 5G16 mm² (IP65)

Robu­ust, weer­be­sten­dig en krach­tig – een fle­xi­be­le voe­dings­oplos­sing voor e‑mobiliteit.