Woertz brengt gebou­wen tot leven

Com­ple­te elek­tro­tech­ni­sche oplos­sin­gen voor elek­tri­sche installaties

De sys­tee­mo­plos­sin­gen van Woertz zijn snel te instal­le­ren, gaan zuinig om met mate­ria­len, wer­ken ener­gie­zu­inig, kun­nen fle­xi­bel wor­den uit­ge­breid en vol­doen aan de hoog­ste veiligheidsnormen.

Elek­tro­tech­niek uit één hand waar­op je kunt vertrouwen!

Uw com­pe­ten­te partner

Woertz AG, opge­richt in 1928 en met hoofdkan­to­or in Zwits­er­land, is een betrouw­ba­re fabri­kant van com­ple­te sys­tee­mo­plos­sin­gen voor elek­tri­sche instal­la­ties met uit­ste­ken­de voor­de­len voor E‑mobility, gebou­w­au­to­ma­tis­e­ring en brand­vei­lig­heid, evenals kabel­ge­lei­dings­sy­ste­men en aans­luit­tech­niek. 100% in Zwits­er­land gepro­du­ce­erd en met garan­tie op het hele systeem.

Waa­rom Woertz?

  • Fle­xi­bi­li­te­it dank­zij pro­duc­tie en mon­ta­ge in eigen huis
  • Toe­ge­voeg­de waar­de door esthe­tiek en kwaliteit
  • Garan­tie van onbe­ri­s­pe­li­jke productkwaliteit
  • Pro­blee­mo­plos­ser voor com­ple­xe systemen
  • Hoge klant­te­v­re­den­heid

Sys­tee­mo­plos­sin­gen

Woertz News

Moder­ne gebou­wen zijn com­ple­xe syste­men die veel eisen onder één dak moe­ten ver­eni­gen. Eigena­ren van gebou­wen en inve­steer­ders eisen ener­gie-effi­ci­ën­tie, func­tion­a­li­te­it, modu­la­ri­teit en fle­xi­be­le gebruiks­mo­ge­l­ijk­he­den. Pro­ject­plan­ning en rea­li­sa­tie van de elek­tri­sche instal­la­tie moe­ten daa­rom vol­doen aan de hoog­ste kwa­li­te­i­ts­ei­sen. Daar­naast is er spra­ke van gro­te tijds- en kosten­druk. Dit alles stelt eisen aan zowel men­sen als technologie.

woertz muttenz 20200824 144305

Ove­ral waar het moei­li­jk wordt onder­steu­nen wij onze klan­ten met intel­li­gen­te oplos­sin­gen. Als too­na­an­ge­ven­de fabri­kant van com­ple­te instal­la­tie­sy­ste­men en com­po­nen­ten voor de elek­tro­tech­ni­sche instal­la­tie­tech­niek staat Woertz voor kwa­li­te­it, klant­ge­richt­heid en inno­va­tie. Bij ons vin­den de meest uiteen­lo­pen­de tech­no­lo­gieën hun pla­ats onder één dak.

Test onze moge­l­ijk­he­den – laat u inspi­re­ren door onze nieu­we pro­duc­ten. Beki­jk de vele manie­ren waar­op Woertz een com­pe­ten­te part­ner kan zijn voor uw elek­tri­sche instal­la­tie. Alle Woertz-syste­men slui­ten op alle gebie­den per­fect op elka­ar aan en gaan naad­loos in elka­ar over. Alles uit één hand met een erva­ren team van advi­seurs als partner.

Een van de een­vou­dig­ste ele­men­ten van een elek­trisch cir­cuit zijn de aans­luit­klem­men. Ze heb­ben slechts twee een­vou­di­ge func­ties: ten eer­ste de kabels van de aans­luit­klem­men gelei­dend met elka­ar ver­bin­den en ten tweede de kabeluit­ein­den mecha­nisch vast te zetten.

Ons plat­te­ka­bel­sy­s­teem, gepa­ten­teerd sinds 1972, biedt een hoge mate aan fle­xi­bi­li­te­it en prak­ti­sche voor­de­len voor elek­tri­sche instal­la­ties. Aans­lui­tin­gen en verb­in­din­gen kun­nen op elk punt direct en effi­ci­ënt wor­den aan­ge­bracht zon­der kabelon­derbre­kin­gen, zelfs ach­teraf nog.

Alleen pro­duc­ten die zijn ont­wor­pen en gecer­ti­fi­ce­erd in overe­en­stem­ming met de gel­den­de norm mogen wor­den gebruikt voor nieu­we gebou­wen en renovaties.

Woertz-wand­go­ten voor zie­ken­hui­zen vol­doen met de cer­ti­fi­ce­ring al aan de hoog­ste eisen.

Alle belan­gri­jke docu­men­ten om te downloaden.

De pro­duc­tiefaci­li­te­i­ten zijn net zo veel­zij­dig als dat de moge­l­ijk­he­den uniek zijn. Woertz is trots op zijn eigen pro­duc­tie voor elek­tri­sche instal­la­tie­tech­niek op twee loca­ties in het kan­ton Basel-Landschaft.