Duurzaam­heids­sta­tie­geld op hou­ten haspels

Geach­te klanten

Duurz­ame pro­duc­tie en duurzaam eco­no­misch han­delen zijn heel belan­gri­jk voor Woertz. We voe­ren regel­ma­tig onze leven­cy­clus­ana­ly­se uit en nemen cir­culai­re pro­ce­s­sen als voorbeeld.

Als onder­deel van de opti­ma­li­sa­tie van deze pro­ce­s­sen intro­du­ce­ren we van­af 01.09.2022 een sta­tie­geld op onze hou­ten has­pels (kabel­trom­mels).

Het sta­tie­geld op bruik­ba­re, gere­tour­neer­de hou­ten has­pels wordt aan u verg­oed. Woertz neemt de has­pels terug bij de eerst­vol­gen­de leve­ring. Anders is de klant ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de retour­zen­ding inclu­sief de kosten con­form de Alge­mene Voorwaarden.

Bedrij­ven zijn ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het duurz­ame gebruik van eco­lo­gi­sche hulp­bron­nen. Onze hou­ten has­pels kun­nen meer­de­re keren wor­den gebruikt. Ze zijn gema­akt in Zwits­er­land en bevat­ten geen lijm of verf. 70% van het hout komt uit Zwits­er­land en 30% uit Zuid-Duits­land. Aan het ein­de van hun levens­cy­clus moe­ten de has­pels pro­fes­sio­neel en duurzaam wor­den gere­cy­cled, zodat ze opnieuw kun­nen wor­den gebruikt in de ener­gie­op­wek­king of in spaanplaten.

Wij dan­ken u voor uw begrip en kijken uit naar de voort­zet­ting van onze goe­de samenwerking.

Uw Woertz AG

kabeltrommels recycling