Aans­luit­klem­men van Woertz

SNEL – FLE­XI­BEL – VOOR­DE­LIG – GRONDSTOFBESPAREND

Pro­duct­ca­ta­lo­gus

Aans­luit­klem­men

Een van de een­vou­dig­ste ele­men­ten van een elek­trisch cir­cuit zijn de aans­luit­klem­men. Ze heb­ben slechts twee een­vou­di­ge func­ties: ten eer­ste de kabels van de aans­luit­klem­men gelei­dend met elka­ar ver­bin­den en ten tweede de kabeluit­ein­den mecha­nisch vast te zet­ten. Om deze func­ties op de lan­ge ter­mi­jn op een hoog kwa­li­te­i­ts­ni­veau te ver­vul­len, moet er ech­ter op de juiste manier reke­ning wor­den gehou­den met een aan­tal fysie­ke ver­schi­jn­selen. Veel hier­van wor­den niet juist of soms ver­ke­erd geïn­ter­pre­teerd. In prin­ci­pe heb­ben alle aans­luit­klem­men dez­elf­de onder­de­len. De kabeluit­ein­den die moe­ten wor­den aan­ges­lo­ten wor­den op een ont­gren­del­ba­re manier op de verb­in­ding gedrukt.

Aans­luit­klem­men op een rijtje

Schroef­klem­men

De schroef­k­lem is de meest soli­de aans­luit­k­lem met het beste contact.

 • Maxi­ma­le krachtontwikkeling
 • Schroef­k­lem met zijcontact
 • Dé klem voor alle toepassingen
 • Tekst­veld aan de voorzijde
 • De meest ver­koch­te klem in Zwitserland

Veer­klem­men

De veer­k­lem heeft een gemid­del­de cont­act­kracht en is snel te installeren.

 • Func­tion­ele bediening van alle elementen
 • Tekst­veld op de voor- en zijkant
 • Com­pa­ti­bel met geschroef­de dwarsverbindingsroosters

Steek­ve­er­klem­men

De steek­ve­er­k­lem heeft de laag­ste cont­act­kracht en is de voor­de­lig­ste aansluitklem.

 • Steek­k­lem met han­dig contact
 • Groot dia­me­ter­be­reik van 0,5 – 4 mm²
 • Tekst­veld aan de voorzijde
 • nieuw ins­teek­baar dwarsverbindingsrooster

De juiste tech­no­lo­gie voor elke toepassing

tableau baliedag-klemassortiment

Tech­ni­sche achtergrond

Ver­ge­li­jking bij maxi­ma­le krachtontwikkeling

De klem­kracht is afhan­ke­li­jk van:

 • Kop­pel
 • Veer­kracht (beperkt door belast­baar­heid behui­zing, buig­ster­k­te kabel/streng)

Over­gangs­weer­stan­den

Over­gangs­weer­stand en cont­actkwa­li­te­it zijn afhan­ke­li­jk van:

 • Cont­ac­top­per­v­lak
 • Cont­act­kracht
 • Cont­act­ma­te­ria­al
 • Vreem­de lagen (oxi­den, vuil)

Mon­ta­ge­tij­den – verschil

De waar­heid over mon­ta­ge­tij­den en het ver­schil tus­sen schroef­klem­men en insteekveerklemmen. 

Bewegings­krach­ten tij­dens trillingen

Bewegings­krach­ten zijn afhan­ke­li­jk van: 

 • Mas­sa van de geleider
 • Bewegings­fre­quen­tie
 • Klem­kracht > als bewe­gen­de kracht

Ver­liesver­mo­gen van warmteontwikkeling

Warm­te­ont­wik­ke­ling is afhan­ke­li­jk van:

 • Cont­actkwa­li­te­it
 • Stroom­ster­k­te
 • Opper­v­lak van de meta­len onderdelen
 • Warm­te­ca­pa­ci­teit (buf­fer­ba­re hoe­ve­el­heid warm­te) van de meta­len onderdelen

Ver­liesver­mo­gen van warmteontwikkeling

Warm­te­ont­wik­ke­ling is afhan­ke­li­jk van:

 • Cont­actkwa­li­te­it
 • Stroom­ster­k­te
 • Opper­v­lak van de meta­len onderdelen
 • Warm­te­ca­pa­ci­teit (buf­fer­ba­re hoe­ve­el­heid warm­te) van de meta­len onderdelen

Elek­tri­sche onderdelen

Pro­fiel­rail arti­kel­nr. 4382 en 4383, type C30

29×15×2 mm en 32×18×3 mm

 • Ver­kri­jg­baar in vier materiaaluitvoeringen
 • We kun­nen de pro­fiel­rails tegen een meer­prijs in elke gewen­ste leng­te leveren
 • De pro­fiel­rails kun­nen tegen een meer­prijs met beve­sti­gings­ga­ten of met slin­gers wor­den geleverd
Profielrail 4383R

Com­bi­na­tierail arti­kel­nr. 80291, DIN35/C30

29×15×2 mm en 32×18×3 mm

 • bui­ten­ran­den vol­gens EN 60715
 • Voor het vast­klik­ken van klem­men en appa­ra­ten vol­gens DIN35
 • Bin­nen­pro­fiel voor het opne­men van schuif­bl­ok­ken seri­enr. 4420 en 44320, en snel­leg­ger seri­enr. 4350
Profielrail 80291 2

Snel­leg­gers van gehar­de aluminiumlegering

voor pro­fiel­rails nr. 4382, 4383 en 80291, type C30

 • ook ver­kri­jg­baar in roest­vrij staal A4
 • met inbus­schroef
 • voor het leg­gen van kabel­steu­nen zijn altijd kabel­steu­nen nodig
43695 maattekening nieuw
Snellegger Woertz AG