Woertz-brand­vei­lig­heids­sy­ste­men

MON­TA­GES­NEL­HEID – MAXI­MA­LE VEI­LIG­HEID – TOTAALOPLOSSING

Pro­duct­ca­ta­lo­gus

Brand­vei­lig­heids­sy­ste­men

Woertz biedt een uit­ge­breid brand­vei­lig­heids­sy­s­teem dat vol­do­et aan de hoog­ste vei­lig­heids­nor­men. Ons plat­te­ka­bel­sy­s­teem garan­de­ert een snel­le instal­la­tie, maxi­ma­le vei­lig­heid en sys­teem­ga­ran­tie. Onze plat­te FE180-kabel vol­do­et aan de streng­ste brand­vei­lig­heids­nor­men en garan­de­ert 180 minu­ten iso­la­tie-inte­gri­teit. Ide­aal voor gebou­wen en tun­nels, met gecer­ti­fi­ce­er­de pre­sta­tie en de hoog­ste clas­si­fi­ca­tie in de Bouwproductenverordening.

Woertz-sys­tee­mo­plos­sing voor brandveiligheid

De voor­de­len

 • Instal­la­ties­nel­heid – Zon­der kabelonderbreking
 • Maxi­ma­le vei­lig­heid - FE180, E30/E90, B2ca s1 d0 a1
 • Totaa­l­o­plos­sing – Sys­teem­ge­te­ste beka­be­l­ing en kabelgeleiding
 • Sys­teem­ga­ran­tie – Garan­tie op het hele systeem
Dr. Tamas Onodi
Dr. Tamas Ono­diCEO Woertz AG
Lees ver­der
“Dank­zij ont­werpvo­or­de­len en high­tech mate­ria­len is het gepa­ten­teer­de plat­te­ka­bel­sy­s­teem van Woertz aan­zi­en­li­jk vei­li­ger dan ron­de kabels en biedt het boven­di­en uit­ste­ken­de voor­de­len wat betreft montagesnelheid.” 

Syste­men voor brand­vei­lig­heid in gebou­wen en tunnels

Het Woertz-brand­vei­lig­heids­sy­s­teem is een com­ple­te oplos­sing voor de hoog­ste vei­lig­heids­ei­sen en bestaat uit kabel­ge­lei­ding, plat­te kabel en stop­cont­ac­ten. Het zorgt ervo­or dat vei­lig­heids­re­le­van­te ele­men­ten in geval van brand op betrouw­ba­re wij­ze van stroom wor­den voor­zi­en, zodat tij­dens een evacua­tie lucht, licht en signal­e­r­ing ter bescher­ming van lijf en leden gewaar­borgd zijn.

Uit één hand biedt Woertz een sys­teem­ge­te­ste totaa­l­o­plos­sing met E90-func­tie­be­houd. Boven­di­en vol­do­et de plat­te FE180-kabel aan de hoog­ste clas­si­fi­ca­tie van de bouw­pro­duc­ten­ver­or­de­ning B2ca s1 d0 a1 en ver­toont daa­rom geen kri­tisch ged­rag bij brand.

brandveiligheid videotitel
Video afs­pe­len over brand­si­cher­heit videotitel

Brand­vei­lig­heids­sy­s­teem FE180, E30/E90

Met het plat­te­ka­be­l­in­stal­la­tie­sy­s­teem kun­nen vei­lig­heids­re­le­van­te ele­men­ten in geval van brand betrouw­baar van stroom wor­den voorzien.

De plat­te kabel van Woertz is geclas­si­fi­ce­erd als FE180-veiligheidskabel.

De par­al­lel gescha­kel­de aders van de plat­te kabel zijn kera­misch geï­so­leerd en garand­e­ren zo een iso­la­tie-inte­gri­teit van 180 minu­ten. De afstand tus­sen de aders is zo gedimen­sio­neerd dat, zelfs als de iso­la­tie­man­tel vol­le­dig wordt ver­nie­tigd door brand, er geen cont­act of korts­lui­ting is tus­sen de afzon­der­li­jke aders.

brandtest kabelgoten

Iso­la­tie­be­houd FE180

De test op iso­la­tie­be­houd wordt gebruikt om te bepa­len hoelang een mecha­nisch onbe­la­ste kabel een minim­aal iso­la­tie­ver­mo­gen behoudt bij bloot­stel­ling aan vuur. De bran­der onts­teekt de kabel tot 750 gra­den Cel­si­us over een leng­te van 50 cm. Als er na de test­duur van 180 minu­ten nog steeds stroom vlo­eit en er geen korts­lui­ting of onderbre­king is opget­re­den, wordt de test als geslaagd beschouwd en wordt de kabel geclas­si­fi­ce­erd als FE180 (FE = bloot­stel­ling aan vlam­men of vuur) gedu­ren­de 180 minuten.

Func­tie­be­houd E30/E90 (DIN4102-12)

De test vol­gens DIN 4102–12 met de clas­si­fi­ca­ties E30, E60 en E90 is een sys­teem­test waar­bij zowel de elek­tri­sche ele­men­ten als het draag­sy­s­teem samen wor­den getest op functiebehoud.

De term “func­tie­be­houd” ver­w­ijst naar het behoud van de stroom­vo­or­zi­ening voor vei­lig­heids­re­le­van­te appa­ra­tuur in geval van brand. Dit zijn bij­vo­or­beeld instal­la­ties voor nood- en vlucht­weg­ver­licht­ing, roo­kaf­voer­sy­ste­men of brand­weer­lif­ten. Het func­tie­be­houd geeft aan hoelang een instal­la­tie moet blij­ven func­tione­ren in geval van brand. De ver­kla­ring heeft betrek­king op het ged­rag van het gehe­le kabel­sy­s­teem, inclu­sief kabel, stop­cont­act, kabel­ge­lei­ding en bevestigingsmateriaal.

Bouw­pro­duc­ten­ver­or­de­ning

Clas­si­fi­ca­tie B2ca s1 d0 a1

In de bouw­pro­duc­ten­ver­or­de­ning en in de brand­klas­sen is vast­ge­legd wel­ke klas­sen in de heden­da­agse gebou­w­in­stal­la­ties moe­ten wor­den gebruikt. De plat­te­ka­bel­sy­ste­men van Woertz zijn halo­ge­en­vrij en heb­ben brand­ver­tra­gen­de en rook­ar­me eigenschap­pen – con­form IEC en EN.

De B2cs-clas­si­fi­ca­tie omvat de beper­king van de vla­muit­brei­ding, de beper­king van de bran­dont­wik­ke­ling en de beper­king van de warmteafgifte.

Met de hoogst moge­l­ijke bouw­pro­duct­clas­si­fi­ca­tie B2ca s1 d0 a1 over­tref­fen onze plat­te kabels ruim­schoots de stan­da­ard­ei­sen van kabels zon­der kri­tisch ged­rag. Met onze oplos­sin­gen garand­e­ren wij u een vei­li­ge instal­la­tie in gebou­wen – zelfs in het erg­ste geval.

Aan­vul­len­de clas­si­fi­ca­tie s1 d0 a1

S1 d0 a1 is de hoogst moge­l­ijke aan­vul­len­de clas­si­fi­ca­tie voor een kabel. Zij is essen­tie­el voor de bescher­ming van lijf en leden. In geval van brand mogen de kabels zelf geen gevaar meer ople­ve­ren. Deze aan­vul­len­de clas­si­fi­ca­tie wordt aan­ge­duid met de let­ters “s” voor Smo­ke (rook), “d” voor Dro­p­lets (drup­pels) en “a” voor Aci­di­ty (zuur/corrosief gedrag).

Als er geen aan­vul­len­de clas­si­fi­ca­tie is opge­ge­ven voor een kabel vol­doen deze kabels niet aan deze veiligheidseisen.

s1- zwakke rookontwikkeling
s1- zwak­ke rookontwikkeling
d0 - geen brandende druppels
d0 – geen bran­den­de druppels
a1 - licht corrosieve rookgassen
a1 – licht cor­ro­sie­ve rookgassen

Brand­vei­lig­heid – vei­lig instal­le­ren met Woertz 

Bij gebou­w­in­stal­la­tie moet de keu­ze van de beka­be­l­ing voor de stroom­vo­or­zi­ening in een vroeg sta­di­um wor­den gema­akt. Doorslag­ge­ven­de sel­ec­tie­cri­te­ria zijn bij­vo­or­beeld de groot­te van het gebouw en het soort gebruik. Boven­di­en is een brand­be­vei­ligings­con­cept verp­licht voor beka­be­l­ings­sy­ste­men omwil­le van hoge­re vei­lig­heids­ei­sen. Wij heb­ben de nodi­ge exper­ti­se om u hier­bij te onder­steu­nen en kun­nen dit ook aan­to­nen met de betref­fen­de certificaten.

ove
vde certi
certificaat e90 brandveiligheid

Brand­vei­lig­heid in gebouwen

Brand­vei­lig­heids­con­cep­ten voor bekabeling

Het stan­da­ard­con­cept voor brand­vei­lig­heid voor­ziet in de onder­ver­de­ling van gebou­wen in brand­com­par­ti­men­ten met voe­dings­ka­bels bin­nen of buiten.

Het vei­lig­heids­con­cept heeft betrek­king op brand­sec­to­ren waa­r­in het vol­le­dig uit­val­len van de stroom kri­tisch is en voor­ziet daa­rom in een decen­tra­le meer­vou­di­ge voe­ding bin­nen een brandcompartiment.

Brand­com­par­ti­men­ten 1–4:
stan­da­ard­con­cept met voe­dings­ka­bels bui­ten de getrof­fen brandcompartimenten.

Brand­com­par­ti­men­ten 5, 6:
stan­da­ard­con­cept met voe­dings­ka­bels bin­nen de getrof­fen brandcompartimenten.

Brand­com­par­ti­ment 7:
vei­lig­heids­con­cept met decen­tra­le meer­vou­di­ge voe­ding in één of meer brandcompartimenten.

schema brandveiligheidsconcept

Brand­vei­lig­heid in de tun­nel­bouw (noodverlichting/verlichting/ventilatie)

Woertz heeft een beka­be­l­ings­sy­s­teem ont­wik­keld met sterk ver­hoog­de vei­lig­heids­ei­sen, spe­cia­al voor gebruik in tun­nels voor wegen en spo­or­we­gen. De modu­lai­re sys­tee­mo­plos­sing wordt geken­merkt door zijn hoge besten­dig­heid tegen water, stof en vuur.

De sys­tee­mo­plos­sing maakt de voor­mon­ta­ge moge­l­ijk van kant-en-kla­re plat­te­ka­bel­bo­men, die ter pla­atse in kor­te tijd kun­nen wor­den geïn­st­al­le­erd. Dit beperkt gebruik­son­derbre­kin­gen in infras­truc­tu­ur­ge­bou­wen tot een abso­luut minimum.

In infras­truc­tu­ur­ge­bou­wen zoals tun­nels, metro’s en par­ke­er­ga­ra­ges wor­den hoge eisen gesteld aan beka­be­l­ings­sy­ste­men. Door vuil, vocht en hoge­drukrei­ni­ging wor­den elek­tri­sche instal­la­ties bloot­ge­steld aan diver­se en krach­ti­ge span­nin­gen en belastingen.

verkeerstunnels noodverlichting verlichting ventilatie

Voor eigen­aars en inve­steer­ders van gebou­wen moe­ten deze beka­be­l­ings­sy­ste­men een hoge mate van vei­lig­heid, betrouw­baar­heid, fle­xi­bi­li­te­it en een opti­ma­le kosten-baten­ver­hou­ding garanderen.

Lan­ge tun­nels, gro­te, uit­ge­st­rek­te bedri­jfs­ge­bou­wen of open­ba­re voor­zi­en­in­gen moe­ten in geval van brand snel geë­va­cue­erd kun­nen wor­den. Tij­dens deze peri­ode moet de stroom­vo­or­zi­ening voor nood­ver­licht­ing, roo­kaf­voer, nood­si­gnal­e­r­ing en com­mu­ni­ca­tie­sy­ste­men in stand wor­den gehouden.

Leu­ning­s­y­s­teem E90 voor vluchtwegverlichting

Het ergo­no­mi­sche leu­ning­s­y­s­teem E90 met geïn­te­gre­er­de ver­licht­ing is een com­pleet tun­nel­oriën­ta­tie­ver­licht­in­gs­sy­s­teem (leu­ning- kabel­goot- beka­be­l­ing- alar­mu­nit- bedieningsverlichting).

De zelfd­ra­gen­de en sta­bie­le roest­vr­ij­sta­len cons­truc­tie beschermt de vei­lig­heids­re­le­van­te onder­de­len niet alleen effec­tief tij­dens norm­aal gebruik, maar ook in geval van brand.

Fei­ten:

 • Getest func­tion­eel onder­houds­sy­s­teem E90
 • Voe­ding met plat­te FE180 E90-kabel van Woertz
 • Led­ver­licht­ing met zeer snel­le instal­la­tie en ver­van­ging bij onderhoud.
 • Ver­licht­ing in IP 66- en IP 68-uitvoering
 • Geop­ti­ma­li­se­er­de led­ver­licht­ing met geli­jk­ma­ti­ge, line­ai­re ver­licht­ing van loop­pa­den van 50 lux
 • De afzon­der­li­jke com­po­nen­ten zijn allem­aal goed toeg­an­ke­li­jk en een­vou­dig en snel te installeren.
 • Alle com­po­nen­ten zijn slag­vast en geï­so­leerd, min­stens IP65, halo­ge­en­vrij, moei­li­jk ont­vlam­baar en zelfdovend.
 • Sys­teem met mini­ma­le brand­ba­re mas­sa en mini­ma­le roo­kont­wik­ke­ling in geval van brand.