Woertz-kabel­ge­lei­dings­sy­ste­men

MODU­LAIR – INDI­VI­DUEEL – VEEL­ZIJ­DIG – ROBUUST 

Voor elke situa­tie het juiste sys­teem. Ook in aan­ge­pa­ste versies.

Pro­duct­ca­ta­lo­gus

Kabel­ge­lei­dings­sy­ste­men

Onze oplos­sin­gen bie­den opti­ma­le kabel­ge­lei­ding in de vlo­er, op de muur of aan het pla­fond. Ze zijn gemak­ke­li­jk toeg­an­ke­li­jk, een­vou­dig uit te brei­den en ach­teraf aan te bren­gen. Geniet van snel­le, dis­crete en vei­li­ge kabel­ge­lei­ding met geschei­den gelei­ding voor hoog- en laagspan­nings­st­room. Of het nu gaat om vloer­go­ten, ver­hoog­de vloe­ren, onder­v­lo­er- of wand­go­ten, wij heb­ben de juiste oplos­sing voor uw vereisten.

Onze kabel­ge­lei­dings­sy­ste­men zor­gen voor een scho­ne, robu­uste en veel­zij­di­ge kabel­ge­lei­ding in en op de vlo­er, wand of pla­fond, voor de lan­ge ter­mi­jn. Ze zijn gemak­ke­li­jk toeg­an­ke­li­jk en een­vou­dig ach­teraf aan te bren­gen en uit te brei­den. Kabels wor­den snel, dis­creet en vei­lig gelegd. Hoog- en laagspan­nings­st­room wordt naar beho­ren geschei­den in de kabelgoten.

kabelgeleiding verhoogde vloer

Inhoudsopgave 

Kabelgeleidingssystemen in de vloer

Kabel­ge­lei­dings­sy­ste­men in de vloer

Kabel­ge­lei­dings­sy­ste­men in de vlo­er wor­den ove­ral gebruikt waar toe­gang tot stroom of gege­vens nodig is en er geen muura­ans­lui­ting in de buurt is.

De keu­ze van het juiste kabel­ge­lei­dings­sy­s­teem is het resul­taat van een mix van struc­tur­e­le, func­tion­ele en esthe­ti­sche ver­ei­sten en hier­bij moet ook reke­ning wor­den hou­den met ver­and­e­r­en­de behoef­ten in de toekomst.

Vloer­goot­sy­ste­men

De vloer­goot is een fle­xi­bel, gemak­ke­li­jk toeg­an­ke­li­jk en esthe­tisch aantrek­ke­li­jk systeem.

Het is zeer gemak­ke­li­jk te instal­le­ren en uiterst robu­ust en veer­krach­tig. Het kan wor­den gecom­bi­neerd met alle denk­ba­re mate­ria­len en is ook ver­kri­jg­baar in aan­ge­pa­ste ver­sies. Instal­la­tie­sets wor­den recht­streeks in de goot geïn­st­al­le­erd, waar­van het dek­sel met kabeluit­gang gemak­ke­li­jk kan wor­den geopend. De kabel­go­ten kun­nen in een rech­te lijn wor­den gelegd of met richt­in­gs­ver­an­de­rin­gen door mid­del van hoek‑, kruis- of T‑verbindingen. Ega­li­sa­tie­voe­ten maken het moge­l­ijk om onef­fen vloe­ren te ega­li­se­ren, en geluid­siso­la­tie-ele­men­ten mini­ma­li­se­ren contactgeluid.

systemen voor kabelgeleiding

Ver­hoog­de vloersystemen

Het ver­hoog­de vloer­sy­s­teem is het meest fle­xi­be­le van alle kabel­ge­lei­dings­sy­ste­men met de rela­tief laag­ste instal­la­tie-inspan­ning, en is ide­aal voor gro­te kabel­vo­lu­mes. Werk­sta­tions en aans­lui­tin­gen kun­nen heel gemak­ke­li­jk wor­den verplaatst.

Bij dit gemak­ke­li­jk toeg­an­ke­li­jke sys­teem wor­den vloer­pa­nelen op steu­nen gemon­teerd. Het bij­beho­ren­de DAK-stop­cont­act wordt gemon­teerd in gepre­fa­b­ri­ce­er­de ope­nin­gen in het vloer­pa­neel. Frames en dek­sels zijn ver­kri­jg­baar met ver­schil­len­de uit­gangs­ope­nin­gen in ver­schil­len­de maten, uit­voe­rin­gen en mate­ria­len. Als een werk­plek wordt ver­pla­atst kun­nen de vloer­pa­nelen op de nieu­we loca­tie een­vou­dig wor­den ver­van­gen door panelen met kabeluit­gan­gen, en omgekeerd.

verhoogde vloersystemen

Syste­men voor ondervloergoten

Het onder­v­loer­sy­s­teem is ide­aal voor een scho­ne en een­vou­di­ge toevoer voor gro­te oppervlakken.

Dit sys­teem bestaat uit goot­de­len, BAK-aans­luit­do­zen en trek­do­zen, en wordt aan­ge­vuld met mon­ta­ge­beu­gels en ver­deel­stuk­ken. De bij­beho­ren­de BAK-aans­luit­do­zen wor­den in een gewenst, vaak werk­pl­ek­spe­ci­fi­ek raster­sy­s­teem op de kale beton­vlo­er gelegd. Als de eisen van de gebrui­ker ver­and­e­ren kun­nen de instal­la­tie­kits een­vou­dig wor­den ver­van­gen of uit­ge­breid. Ook ach­teraf aan­pas­sen of uit­brei­den met extra kabels kan dank­zij de trek­do­zen zon­der veel moei­te, lawaai of vuil.

Systemen voor ondervloergoten
Wandgootsystemen

Wand­goot­sy­ste­men

Woertz-wand­goot­sy­ste­men zijn robu­uste en veel­zij­di­ge kabel­ge­lei­dings­sy­ste­men die een­vou­dig en onge­com­pli­ce­erd te instal­le­ren zijn en op de lan­ge ter­mi­jn het vol­le­di­ge sca­la aan moder­ne aans­luit­tech­nie­ken garanderen.

Stop­cont­ac­ten en aans­lui­tin­gen voor gege­vens­tech­no­lo­gie zijn vrij te kiezen en kun­nen op elk punt in de goot wor­den geïn­st­al­le­erd en ook ach­teraf pro­bleem­loos wor­den aangebracht.

De goten zijn ver­kri­jg­baar in elke gewen­ste vorm en kleur. Ver­schil­len­de mate­ria­len zoals pla­at­s­taal, alu­mi­ni­um, hout of kunst­stof kun­nen wor­den gecom­bi­neerd. Naast de stan­da­ard­ma­ten zijn ook ont­wer­pen op maat moge­l­ijk met een snel­le productietijd.

Wand­goot

Esthe­ti­sche en robu­uste kabel­goot met stop­cont­ac­ten en gege­ven­sa­ans­lui­tin­gen, die naar wens aan de voor­kant, onder­kant of bin­nen­kant kan wor­den gemon­teerd. Geschikt voor veel­vul­dig gebruik van de stop­cont­ac­ten. Stop­cont­ac­ten kun­nen een­vou­dig opnieuw wor­den geïn­st­al­le­erd, ver­pla­atst, aan­ge­vuld of verwijderd.

Wandgoot

Wand­goot voor ziekenhuizen/mediagoot

De wand­goot voor zie­ken­hui­zen, ook wel bekend als medi­sche toevoer­u­nit of media­goot, is een wand­goot die zorgt voor een betrouw­ba­re toevoer van stroom, gege­vens en gas­sen aan het bed van de patiënt, in overe­en­stem­ming met de nieuw­ste nor­men voor medi­sche hulp­mid­de­len. Dank­zij hun modu­lai­re ont­werp kun­nen ze op maat wor­den gema­akt voor veel gebie­den in de patiën­tenz­org en wor­den ze vaak ook gebruikt als media­goot in laboratoria.

Wandgoot voor ziekenhuizen/mediagoot

Klap­dek­sel­goot

Prak­ti­sche, ele­gan­te kabel­goot voor kabel­ge­lei­ding en betrouw­ba­re stroom- en data­vo­or­zi­ening voor con­su­men­ten, met opklap­baar dek­sel voor een­vou­dig aans­lui­ten en loskoppelen.

Klapdekselgoot

Com­bi-goot

De com­bi-goot is een com­pac­te wand­goot met hoe­ki­ge, afge­schuin­de of afge­ron­de ran­den. Het is een com­bi­na­tie van een wand­goot en een klap­dek­sel­goot, waar­bij de afdek­king naar boven toe wordt geopend met wei­nig ruimte.

Combi-goot

Plint­goot

Goot die op de vlo­er of tegen de muur wordt aan­ge­bracht voor kabel­ge­lei­ding en betrouw­ba­re stroom- en datale­ve­ring aan de ver­brui­kers. Stop­cont­ac­ten kun­nen aan de bui­ten­kant wor­den geïn­st­al­le­erd of zijn in de goot via de stek­keraf­dek­king of gemak­ke­li­jk via de bor­ste­luit­gang toegankelijk.

Plintgoot

Zuil­goot

Aans­luit­zu­ilen voor vlo­er- of pla­fondmon­ta­ge voor een betrouw­ba­re stroom- en data­vo­or­zi­ening voor ver­brui­kers zon­der struikelgevaar.

Zuilgoot

Sti­jg­goot

Robu­uste kabel­goot voor ver­ti­cale kabel­ge­lei­ding op de muur of in het mid­den van de kamer.

Stijggoot
Aansluitsystemen

Aans­luit­sy­ste­men

Instal­la­tie­vri­en­de­li­jke, decen­te en func­tion­ele aans­luit­tech­nie­ken in en op muren, vloe­ren en zuilen voor een vei­li­ge en fle­xi­be­le stroom- en data­vo­or­zi­ening op de lan­ge termijn.

BAK – Vloeraansluitdoos

Veel­zij­di­ge aans­luit­doos in ver­schil­len­de breed­tes en hoog­tes en aan­ge­pa­ste stop­cont­ac­ten en gege­ven­sa­ans­lui­ting. Com­pa­ti­bel met onder­v­loer­sy­ste­men en stan­da­ard­in­stal­la­tie­bui­zen. Frame en dek­sel ver­kri­jg­baar in ver­schil­len­de mate­ria­len en met contactgeluidisolatie.

Systemen voor ondervloergoten

WAK – Aans­luit­doos voor woningen

Aans­luit­do­zen voor wonin­gen zijn klei­ner dan de BAK-vloer­aans­luit­do­zen. Deze dozen wor­den aan­ges­lo­ten via stan­da­ard­in­stal­la­tie­bui­zen. Het com­pac­te for­maat en de een­vou­di­ge instal­la­tie maken het niet alleen gemak­ke­li­jk om gebou­wen uit te rusten, maar ver­ho­gen ook het gemak in de woon­ka­mer thuis. Ver­schil­len­de afme­tin­gen en afdek­ma­te­ria­len pla­atsen accen­ten of inte­gre­ren per­fect in de ruimte.

Aansluitdozen voor woningen

WAD – Wandcontactdozen

Voor de dis­crete toevoer van stroom en data in de muur, ver­hoog­de vlo­er of sys­te­em­pla­fond. De dozen wor­den aan­ges­lo­ten en ver­bonden met stan­da­ard­in­stal­la­tie­bui­zen. Ver­kri­jg­baar in ver­schil­len­de afme­tin­gen van gegal­va­ni­s­e­erd pla­at­s­taal voor indi­vi­du­ele aansluitconfiguratie.

Wandcontactdozen

Aans­lui­top­bou­wen en aansluitzuilen

Aans­lui­top­bou­wen in een fraai design voor instal­la­tie­vri­en­de­li­jke aans­lui­tin­gen in de kamer met indi­vi­du­ele con­fi­gu­ra­tie voor data en stroom. Een­vou­di­ge mon­ta­ge, hoge sta­bi­li­te­it en ver­kri­jg­baar in ver­schil­len­de hoog­tes in ver­sies voor bin­nen en bui­ten, met en zon­der bescherm­kap. Vrij­sta­and of inge­bouwd in de muur.

Aansluitopbouwen en aansluitzuilen
Woertz-kabel­ge­lei­dings- en aansluitsystemen

Het juiste sys­teem voor elk geval. Ook ver­kri­jg­baar in aan­ge­pa­ste versies.