Novis­sa AG – jaloeziebediening

Kan­to­ren met jaloeziebediening

Pro­ject­be­schrij­ving:

Novis­sa AG, een too­na­an­ge­vend bedri­jf in de ver­koop van huis­hou­de­li­jke appa­ra­ten, is ver­huisd naar een nieuw kan­to­or. De bediening van de bui­ten­ja­loe­zieën werd gerea­li­se­erd met ons KNX-sys­teem. Dank­zij ons sys­teem wer­den de Rap­to­ren in de vloer­goot geïntegreerd.

De beka­be­l­ing van de bui­ten­ja­loe­zieën wordt uit­ge­voerd via ons KNX-sys­teem met Woertz Com­bi 5x2,5 mm² + 2x1,5 mm² met de Rap­to­ren inge­bouwd in de vloer­goot. De jaloe­zieën wor­den lokaal bediend via een druk­knop en via een over­koe­pe­l­end cen­tr­a­al besturingssysteem.

Gebruik­te productsystemen:

woertz-plattekabelsysteem combi 5g25 en 2x15 mm2 knx

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem Com­bi 5G2,5+2x1,5 mm² (KNX)

Fle­xi­bel sys­teem voor decen­tra­le gebou­w­au­to­ma­tis­e­ring dat kracht­st­room- en bus­da­taka­bel com­bi­neert in een enke­le kabeltoepassing.

KNX plattekabelactuators voor jaloeziebediening

KNX plat­te­ka­bel-actua­tors voor jaloeziebediening

KNX plat­te­ka­bel-actua­tors voor jaloe­zie­be­diening KNX-bus­kop­pel­ing geïn­te­gre­erd jaloe­zie-rollui­kac­tua­tor 3‑voudig – 2 eind­scha­kel­a­ars – 3 x 8 A max. – 3 x 4‑polige cont­act­doos Code, STAK® of Win­sta® – Fase L1, L2 of L3 of jaloe­zie-rollui­kac­tua­tor 2‑voudig, 3 eind­scha­kel­a­ars – 2 x 8 A max. – 2 x 5‑polige cont­act­doos Code 1 Code, STAK® of Win­sta® – Fase L1, L2 of L3

bok 8880 400x60mm op nivelleerinrichting

Vloer­goot BOK 8880

Robu­ust, belast­baar, gemak­ke­li­jk toeg­an­ke­li­jk en visueel aantrek­ke­li­jk sys­teem dat vol­le­dig vol­do­et aan de hui­di­ge eisen en de steeds ver­and­e­r­en­de behoef­ten van moder­ne kan­to­ren en bedrijfsruimten.