DALI-beka­be­l­ings­sy­s­teem

SNEL – FLE­XI­BEL – VOOR­DE­LIG – GRONDSTOFBESPAREND

Pro­duct­ca­ta­lo­gus

DALI-beka­be­l­ings­sy­s­teem

Ons sys­teem biedt snel­le en een­vou­di­ge instal­la­tie, fle­xi­bi­li­te­it en een hoge ener­gie-effi­ci­ën­tie. De kabels met vei­lig­heid­s­cer­ti­fi­caat zijn geschikt voor ver­schil­len­de toe­pas­sin­gen en ver­la­gen de kosten en grondstoffen. 

Een­vou­di­ge plan­ning, snel­le instal­la­tie, gepre­fa­b­ri­ce­erd te kri­j­gen, en een ener­gie­zu­ini­ge werking.

DALI-beka­be­l­ing met plat­te kabel van Woertz

De voor­de­len

  • Snel – Aans­lui­tin­gen zijn in min­der dan een minuut geïnstalleerd
  • Fle­xi­bel – kan op elk moment en op elke pla­ats een­vou­dig wor­den uitgebreid
  • Voor­komt ver­wis­se­ling – Vei­li­ge mon­ta­ge dank­zij systeemcodering
  • Grond­stof­be­s­pa­rend – min­der kabelvolume/lagere spanningsverliezen
  • Ren­da­bel – Min­der kabels, min­der werk, lage­re kosten
  • Vei­lig – Hoog­ste vei­lig­heids­clas­si­fi­ca­tie B2ca s1 d0 a1
woertz dali thumbnail min
Video afs­pe­len over woertz dali thumbnail min
DALI-installatie Woertz
DALI-uitbreidbaarheid Woertz
DALI-systeem Woertz

Het DALI-beka­be­l­ings­sy­s­teem van Woertz

Het sys­teem bestaat uit een plat­te kabel, snel­a­ans­luit­do­zen en een stek­ker­sy­s­teem voor de voe­ding en aanstu­ri­ng van maxim­aal 64 DALI-lam­pen voor bin­nen en bui­ten dank­zij de hoge IP66/68-bescher­mings­klas­se. De plat­te kabel com­bi­neert Power- en DALI-bus­lei­ding in één kabel. Deze decen­tra­le instal­la­tie ver­laagt niet alleen aan­zi­en­li­jk het kabel­vo­lu­me, maar bes­paart ook tijd tij­dens de instal­la­tie en vere­en­vou­digt de plan­ning enorm.

Snel­le installatie

Ins­teek­ba­re aans­luit­do­zen wor­den, zon­der de kabels door te snij­den, door mid­del van een iso­la­tie-door­drin­gend pier­cing-cont­act op de kabel beve­stigd of geschroefd. De verb­in­ding kan ove­ral op de kabel wor­den gema­akt. Met de nieu­we snel­a­ans­luit­do­zen kan zon­der gereedschap in min­der dan een minuut een cont­act wor­den aangebracht.

Ener­gie-effi­ci­ën­tie

Dit sys­teem bes­paart veel ener­gie over de gehe­le levens­duur, omdat de onder span­ning sta­an­de hoofd­lei­ding nooit wordt onder­bro­ken en er dus geen onno­di­ge span­nings­ver­lie­zen opt­re­den bij de cont­actpun­ten zoals bij con­ven­tio­n­ele of stekkeroplossingen.

Uit­voe­rin­gen

De plat­te kabel voor DALI is ver­kri­jg­baar in de hemels­blau­we ver­sies 3G2,5+2x1,5 mm² (LNPE) of 5G2,5+2x1,5 mm² (3LNPE). Er is ook een licht­gri­j­ze IP68-ver­sie beschik­baar voor bui­ten­ge­bruik. De kleu­ren kun­nen op verz­oek ook wor­den gewijzigd.

Vei­lig­heid

Het plat­te­ka­bel­sy­s­teem vol­do­et aan de hoog­ste vei­lig­heids­ei­sen B2ca s1 d0 a1 vol­gens de bouw­pro­duc­ten­ver­or­de­ning. Dit bete­kent dat de kabel zelf geen gevaar vormt in geval van brand. 

Toe­pas­sin­gen

Veel voor­ko­men­de toe­pas­sin­gen vindt men onder meer in lift­schach­ten of bin­nen­ver­licht­ing in scho­len, hotels, musea, ker­ken, meu­bel­werk­pla­atsen, com­mer­cië­le, bedri­jfs- en open­ba­re gebou­wen, of bui­ten in trein­sta­ti­ons, lucht­ha­vens, spo­or- en ver­ke­ers­tun­nels, toegangs‑, red­dings- en vluchttunnels.

Refe­ren­tie­pro­jec­ten

Pro­duct­sy­ste­men

Plat­te­ka­bel­me­tho­de t.o.v. con­ven­tio­n­ele methode

Platte kabel t.o.v. ronde kabel: contact
Snel­le en een­vou­di­ge installatie
Platte kabel t.o.v. ronde kabel: stroomverlies
Mini­ma­le span­nings­val – opti­ma­le stroomdoorgang
Platte kabel t.o.v. ronde kabel: tijdsbesparing
In totaal levert dit een enor­me tijds­be­s­pa­ring op
Platte kabel t.o.v. ronde kabel: storing
Beperkt risi­co op storingen

FAQ – Vaak gestel­de vragen

Met het gepa­ten­teer­de Woertz-pier­cing-cont­act dringt een pun­ti­ge schroef of een mes door de iso­la­tie van de plat­te kabel heen en ver­vol­gens de kabel­streng bin­nen. Tij­dens dit pro­ces wor­den de kabels uit elka­ar geduwd. De afzon­der­li­jke kabels komen over een groot opper­v­lak in cont­act met het schroef- of mesop­per­v­lak, maar de kabel­streng wordt niet door­ges­ne­den zoals bij con­ven­tio­neel cont­act. Het uitrek­ken van de afzon­der­li­jke kabels creëert een cont­act­druk die de stroo­mover­dracht tus­sen de kabels bevor­dert en lage weer­stands­waar­den garan­de­ert. Fle­xi­be­le instal­la­tie­mo­ge­l­ijk­he­den en een breed sca­la aan moge­l­ijke toe­pas­sin­gen zijn de ster­ke pun­ten van deze manier van cont­act aanbrengen.

Stek­ker­verb­in­din­gen maken gebruik van stek­kers en bus­sen, waar­bij kabels eerst wor­den geperst, gelast of gesol­de­erd voor­dat ze in de stek­ker­verb­in­ding wor­den gesto­ken. Deze metho­de is vooral prak­tisch als verb­in­din­gen vaak los­ge­kop­peld moe­ten wor­den. Dit resul­te­ert ech­ter in meer­de­re extra cont­ac­ten, die de weer­stand ver­ho­gen en span­nings­ver­lies vero­orza­ken. Daa­rom moet deze metho­de wor­den ver­me­den ten gun­ste van ener­gie-effi­ci­ën­tie op de hoofd­lei­ding die onder span­ning staat. Boven­di­en zijn cont­actpun­ten altijd risi­cop­un­ten. Als ze elka­ar in serie opvol­gen zul­len alle vol­gen­de cont­actpun­ten over een groot gebied uit­val­len als er één uitvalt.

De stroom­ge­lei­den­de hoofd­lei­ding van een plat­te kabel wordt daa­ren­te­gen niet onder­bro­ken of beïn­vloed door het uit­val­len van een cont­actpunt. De stroom­door­gang is ove­ral optimaal.

De clas­si­fi­ca­tie B2ca omvat de pri­ma­i­re vereisten:

1. de beper­king van de vla­muit­brei­ding
2. de beper­king van de bran­dont­wik­ke­ling
3. de beper­king van de warmteafgifte

Er zijn ech­ter nog ande­re cri­te­ria essen­tie­el om men­sen­le­vens te bescher­men. Deze aan­vul­len­de clas­si­fi­ca­ties wor­den aan­ge­duid met de let­ters “s” voor Smo­ke (rook), “d” voor Dro­p­lets (drup­pels) “a” voor Aci­di­ty (zuur/corrosief gedrag.

De aan­vul­len­de clas­si­fi­ca­tie s1 d0 a1 is de hoogst moge­l­ijke clas­si­fi­ca­tie en omvat:

s1: geen ster­ke roo­kont­wik­ke­ling
d0: geen bran­den­de drup­pels
a1: geen cor­ro­sie­ve gasontwikkeling

Als er geen aan­vul­len­de clas­si­fi­ca­tie is aan­ge­ge­ven, vol­do­et de kabel niet aan deze veiligheidseisen.