Medi­sche toevoer­u­nits – Wand­goot voor ziekenhuizen

Video afs­pe­len

Fle­xi­bi­li­te­it


De wand­goot voor zie­ken­hui­zen 4675 is ver­kri­jg­baar als één‑, twee- of drie­traps kabel­goot­sy­s­teem. De leng­te en het aan­tal kana­len kun­nen vrij wor­den geko­zen – en garand­e­ren zo fle­xi­bel de ver­ei­ste toevoer­ca­pa­ci­tei­ten. Samen met de ins­teek­ba­re front­pro­fie­len vor­men de geïn­te­gre­er­de media-aans­lui­tin­gen een per­fec­te een­heid, die vol­le­dig vol­do­et aan de eisen van de dage­li­jk­se zorg op het gebied van vei­lig­heid, gebruiks­vri­en­de­li­jk­heid, hygië­ne en reinigingsgemak.

De ver­schil­len­de media kun­nen wor­den inge­voerd van­af de ach­ter­kant, de voor­kan­ten rechts of links en ook van boven­af via toe­gangs­go­ten. De gro­te keu­ze aan RAL- en NCS-kleu­ren maakt een opti­ma­le aan­pas­sing aan het ont­werp van de ruim­te mogelijk.

Pro­fes­sio­n­ele
tech­niek


De geïn­te­gre­er­de com­bi­na­tierail wordt gebruikt voor de media-aans­lui­tin­gen: medi­sche gasa­ans­lui­tin­gen, stroom- en IT-com­po­nen­ten en verpleegoproep. 

De afstan­den tus­sen gasaf­tapp­un­ten en net­werk­toevoer­com­po­nen­ten vol­doen aan de nor­men en richt­li­j­nen. Dit zorgt voor een zuive­re schei­ding van de ver­schil­len­de media.

Cer­ti­fi­ce­rin­gen op het hoog­ste niveau voor medi­sche toevoerunits

 • Overe­en­stem­ming met de norm vol­gens SN EN ISO 11197:16 gegarandeerd
 • Het ont­werp van de gas­com­po­nen­ten is gecer­ti­fi­ce­erd in overe­en­stem­ming met EN ISO 11197:19
 • Cer­ti­fi­ce­ring van het gehe­le sys­teem (pro­duct­groep incl. systeemcomponenten)
 • Alle com­po­nen­ten vol­doen aan de nieu­we regelgeving
 • Bedienings- en instal­la­tie-ins­truc­ties vol­doen aan de actue­le norm

Alleen pro­duc­ten die zijn ont­wor­pen en gecer­ti­fi­ce­erd in overe­en­stem­ming met de van toe­pas­sing zijn­de norm mogen wor­den gebruikt voor nieu­we gebou­wen en renovaties.

woertz zertifikat spitalkanal
mve 4675

Medi­sche toevoer­u­nits MVE 4675

Voor een betrouw­ba­re toevoer van stroom, gege­vens en gas­sen, op maat gema­akt in modu­lair ontwerp. 

 • Mate­ria­al: geëx­tru­de­erd alu­mi­ni­um of staal­pro­fiel 2,2 mm
 • Afme­tin­gen: 250 × 90 mm, 200 × 90 mm en 140 × 90 mm
 • Stan­da­ard­leng­te: 2000 mm, stan­da­ar­duit­voe­ring: RAL 9010 of geanodiseerd
 • Tapp­un­ten: Drä­ger, Drä­ger AGFS, Pan­Gas enz.
 • Ope­nin­gen aan de onder­kant voor gasuitlaat
 • Net­com­po­nen­ten: Fel­ler EDI­ZIO­due, Hager kal­ly­sto etc.
 • Nood­op­roep: Tyco, Gets, Ascom etc.
 • IT- en audio­com­po­nen­ten zoals gespe­ci­fi­ce­erd door de gebruiker