Kan­to­naal zie­ken­huis Winterthur

Com­for­ta­be­le patiën­ten­ka­mers met gecer­ti­fi­ce­er­de Woertz-wand­go­ten voor ziekenhuizen

Het nieu­we KSW-gebouw (Kan­to­naal zie­ken­huis Win­ter­thur) is een plek om te gene­zen, met rui­me patiën­ten­ka­mers, gro­te ramen, een lich­te inricht­ing, hoog­waar­di­ge mate­ria­len en moder­ne tech­niek. De kamers bie­den een prachtig uit­zicht op Win­ter­thur, zijn com­for­ta­bel inge­richt en heb­ben een eigen bad­ka­mer, berg­ru­im­te en veiligheidsvoorzieningen.

Gebruik­te productsystemen:

mve 4675

Medi­sche toevoer­u­nits MVE 4675

Voor de betrouw­ba­re toevoer van ener­gie, gege­vens en gas­sen, op maat gema­akt in een modu­lair ontwerp.