Elek­tri­sche instal­la­tie van de toekomst

EFFI­CI­ËNT – HAN­DIG – VOO­R­AF GETEST – VEILIG

Pro­duct­ca­ta­lo­gus

Elek­tri­sche instal­la­tie van de toekomst

Voor elek­tri­sche instal­la­ties bie­den onze gepre­fa­b­ri­ce­er­de plat­te­ka­bel­sy­ste­men effi­ci­ën­tie, gemak en vei­lig­heid, met gete­ste verb­in­din­gen die fou­ten zo goed als uits­lui­ten. Ide­aal voor groot­scha­li­ge pro­jec­ten en e‑mobiliteitsinstallaties.

Pre­fa­b­ri­ca­ge is de toekomst van elek­tri­sche installatie

Pre­fa­b­ri­ca­ge is de toekomst van elek­tri­sche installatie

De voor­de­len

 • Effi­ci­ënt
  De instal­la­tie wordt tot een abso­luut mini­mum beperkt.
 • Han­dig
  Op loca­tie gewoon aans­lui­ten zoals gepland.
 • Voo­r­af getest
  De cont­actpun­ten wor­den stan­da­ard meer­de­re keren getest.
 • Vei­lig
  Fou­ten zijn prak­tisch uitgesloten.
Dr. Tamas Onodi
Dr. Tamas Ono­diCEO Woertz AG
Lees ver­der
“In de elek­tri­sche instal­la­tie van de toekomst wor­den alle aans­lui­tin­gen gepre­fa­b­ri­ce­erd op de bouw­p­la­ats afge­le­verd, zodat het sys­teem op de bouw­p­la­ats alleen nog maar vol­gens plan in elka­ar hoeft te wor­den gesto­ken.

De juist­heid van de aans­lui­tin­gen wordt in de fab­riek gega­ran­de­erd en het mon­ta­ge­pro­ces laat geen ver­ke­er­de aans­lui­tin­gen toe. Dit bete­kent dat de exper­ti­se op loca­tie tot een mini­mum wordt beperkt op het gebied van elek­tro­tech­niek, name­li­jk de mecha­ni­sche bevestiging.” 
prefab titel min
prefabricage getest min
prefabricage geprefabriceerd min
prefabricage geïnstalleerd min

Effi­ci­ën­tie en veiligheid

Woertz levert com­ple­te plat­te­ka­bel­go­ten met voor­ge­mon­teer­de, gela­bel­de en gete­ste toevoer- en las­do­zen op de bouw­p­la­ats, die ver­vol­gens alleen nog maar vol­gens de plan­ning van de instal­la­teur hoe­ven te wor­den gemon­teerd en aan­ges­lo­ten. Hier­door zijn er geen gro­te plan­nin­gen op de bouw­p­la­ats nodig en wordt de kans op fou­ten aan­zi­en­li­jk verkleind.

Dit vers­nelt de elek­tri­sche instal­la­tie dra­stisch en ver­laagt de kosten aan­zi­en­li­jk, vooral bij gro­te pro­jec­ten met repe­ter­en­de ruim­tes en tal­ri­jke verdiepingen.

Een­vou­di­ge plan­ning – klas­siek of digi­taal met BIM

De kabel­stu­klijst voor de pre­fa­b­ri­ca­ge kan recht­streeks uit de BIM-soft­ware wor­den geëx­por­teerd met behulp van de Woertz-BIM-gege­vens uit de web­ca­ta­lo­gus, of in een tabel wor­den ingevoerd.

Pre­fa­b­ri­ca­ge met plat­te kabel t.o.v. ins­teek­ba­re elek­tri­sche installatie

De gepre­fa­b­ri­ce­er­de plat­te­ka­bel­me­tho­de is ener­gie­zu­ini­ger, vei­li­ger, snel­ler en goed­ko­per dan een ins­teek­ba­re elek­tri­sche installatie.

Bij een ins­teek­ba­re elek­tri­sche instal­la­tie wordt de stroom gelei­den­de hoofdka­bel onder­bro­ken en wordt de stroom geleid via meer­de­re cont­actpun­ten van een stek­ker­verb­in­ding (kabel­stek­ker, stek­ker­bus, bus­ka­bel). Dit resul­te­ert in een aan­zi­en­li­jk ver­lies van spanning/stroom. Cont­actpun­ten zijn altijd zwak­ke pun­ten. Vooral in serie gepla­ats­te cont­actpun­ten resul­te­ren bij een fout in een groot­scha­li­ge sto­ring. Boven­di­en zijn aans­luit­ka­bels mee­stal alleen ver­kri­jg­baar in stan­da­ard­leng­tes, wat leidt tot onno­di­ge kabellengten.

Bij de plat­te­ka­bel­me­tho­de wordt de stroom­ge­lei­den­de hoofdka­bel niet onder­bro­ken. Een opti­ma­le stroom­door­gang is altijd gega­ran­de­erd. Sto­r­in­gen op een cont­actpunt heb­ben alleen invloed op dat ene cont­actpunt en niet op het hele sys­teem. De aft­ak­kin­gen kun­nen ove­ral op de kabel wor­den gema­akt. Er zijn geen over­bo­di­ge leng­tes. Extra aft­ak­kin­gen kun­nen op elk moment wor­den toe­ge­voegd. De gepre­fa­b­ri­ce­er­de plat­te­ka­bel­me­tho­de is ook snel­ler te instal­le­ren en een­vou­di­ger te plan­nen dan de ins­teek­ba­re elek­tri­sche instal­la­tie met zijn vele kabels en stekkers. 

Video afs­pe­len over woertz vor­kon­fek­ti­on v2 tumbnail de min

Toe­pas­singsvo­or­beel­den prefabricage

Gepre­fa­b­ri­ce­er­de instal­la­tie van plat­te kabels

De gepre­fa­b­ri­ce­er­de kabel­go­ten voor DALI, KNX of Power wor­den op tijd op de bouw­p­la­ats gele­verd en zijn al meer­m­aals getest en gelabeld. 

Ze hoe­ven alleen nog maar te wor­den beve­stigd en aan­ges­lo­ten op de verbruikers.

prefabricage min

Gepre­fa­b­ri­ce­er­de las­do­zen met voor­ge­mon­teer­de uit­gangs­ka­bels naar de laad­sta­ti­ons bespa­ren tot 300% instal­la­tie­tijd. De las­do­zen kun­nen ook voor­ge­mon­teerd wor­den op de plat­te kabels. Dit bete­kent dat de kabel alleen nog met de klem­men aan de muur beve­stigd hoeft te wor­den en de al gestrip­te uit­gangs­ka­bel aan­ges­lo­ten moet wor­den op de laadstations.

geprefabriceerde emobility
Refe­ren­tie­pro­jec­ten