Over ons

Woertz staat voor kwa­li­te­it, klant­ge­richt­heid en innovatie

Moder­ne gebou­wen zijn com­ple­xe syste­men die veel eisen onder één dak moe­ten ver­eni­gen. Opdracht­ge­vers en inve­steer­ders eisen ener­gie-effi­ci­ën­tie, func­tion­a­li­te­it, modu­la­ri­teit en fle­xi­be­le gebruiks­mo­ge­l­ijk­he­den. Pro­ject­plan­ning en ‑rea­li­sa­tie moe­ten daa­rom vol­doen aan de hoog­ste kwa­li­te­i­ts­nor­men. Daar­naast is er spra­ke van gro­te tijds- en kosten­druk. Dit alles stelt eisen aan zowel de mens als de techniek.

Waar de uit­da­gin­gen zich ook voor­doen, wij onder­steu­nen onze klan­ten met intel­li­gen­te oplos­sin­gen. Als too­na­an­ge­ven­de fabri­kant van com­ple­te instal­la­tie­sy­ste­men en com­po­nen­ten voor elek­tri­sche instal­la­tie­tech­niek staat Woertz voor kwa­li­te­it, klant­ge­richt­heid en inno­va­tie. We bie­den een breed sca­la aan tech­no­lo­gieën onder één dak. Daar­door kun­nen we aan de eisen van de klant vol­doen met een breed, op de behoef­te afge­stemd assor­ti­ment pro­duc­ten en systemen.

Woertz sys­tee­mo­plos­sin­gen zijn snel te instal­le­ren, gaan zuinig om met mate­ria­len, wer­ken ener­gie­zu­inig, zijn fle­xi­bel uit te brei­den en vol­doen aan de hoog­ste vei­lig­heids­nor­men. Wat van Woertz komt, is eco­no­misch, esthe­tisch en betrouw­baar op lan­ge termijn.

Mis­sie – Fami­lie­be­dri­jf met inven­tie­ve geest

Als Zwitsers fami­lie­be­dri­jf heeft Woertz AG de Zwits­er­se waar­den hoog in het vaan­del sta­an: kwa­li­te­it in pro­duc­ten en dien­sten, inno­va­tie en inven­ti­vi­teit in onderz­oek en ont­wik­ke­ling, betrouw­baar­heid tege­no­ver klan­ten en mede­wer­kers. Onze pro­duc­ten zijn 100% ‘Made in Switz­er­land’. We zijn trots op onze jaren­lan­ge samen­werk­ing met veel van onze klanten. 

Ondanks de prijs­druk van mas­sa­pro­du­cen­ten blij­ven we trouw aan onze prin­cipes: we pro­du­ce­ren in Zwits­er­land voor de spe­cia­le eisen van Zwits­er­se klan­ten. Daa­rom zijn we too­na­an­ge­vend op onze thu­is­markt. Deze koers zul­len we ook in de toekomst blij­ven vol­gen. Want ook in de instal­la­tie­tech­niek van mor­gen kan alleen hoog­sta­an­de kwa­li­te­it lei­den tot lang­du­rig succes.

In Zwits­er­land heeft Woertz een repu­ta­tie opge­bouwd als betrouw­ba­re part­ner. Dat brengt verp­licht­in­gen met zich mee. Wij hech­ten aan Zwits­er­land als vesti­gings­pla­ats en voelen ons als mid­del­gro­te onder­ne­ming verp­licht tege­no­ver onze mede­wer­kers en het milieu. We stre­ven naar eco­no­misch suc­ces en ver­de­re gro­ei. Onderz­oek en ont­wik­ke­ling zijn daa­rom belan­gri­jk voor ons.

Woertz com­bi­neert onaf­han­ke­li­jk­heid en tra­di­tie, kwa­li­te­it en inno­va­tie, eco­no­misch suc­ces en ver­ant­wo­or­de­li­jk ged­rag, onderz­oeks­geest en onder­ne­merschap. Dit komt zowel de mens als de tech­niek ten goede.