Nieuws

Nieuws over Woertz AG en de elek­tri­sche installatietechniek.

Duurz­ame elek­tri­sche installatie 

Het doel van een duurz­ame elek­tri­sche instal­la­tie is effi­ci­ënt gebruik te maken van ener­gie en grond­stof­fen om nega­tie­ve milieuef­fec­ten te ver­min­de­ren. Met plat­te kabels kan dit doel optim­aal wor­den gerealiseerd

Lees meer » 
prijs stabiel woertz min

Vooruit­zich­ten voor 2023: Woertz bli­jft sta­biel en breidt uit 

Woertz AG – Prijs­sta­bi­li­te­it en betrouw­ba­re leve­rin­gen – Uit­brei­ding pro­duc­tie­lo­ca­tie CH Geach­te heer, mevrouw,Geach­te part­ners,Geach­te klan­ten Ons bedri­jfs­be­leid heeft zich bewe­zen, Woertz komt ster­ker uit de cri­sis: Prijs­sta­bi­li­te­itVelen spre­ken over ‘sta­bie­le

Lees meer » 
kabeltrommels recycling 1920 min 1

Duurzaam­heids­sta­tie­geld op hou­ten haspels 

Geach­te klan­ten Duurz­ame pro­duc­tie en duurzaam eco­no­misch han­delen zijn heel belan­gri­jk voor Woertz. We voe­ren regel­ma­tig onze leven­cy­clus­ana­ly­se uit en nemen cir­culai­re pro­ce­s­sen als voor­beeld. Als onder­deel van de optimalisatie

Lees meer »