Vooruit­zich­ten voor 2023: Woertz bli­jft sta­biel en breidt uit

Woertz AG – Prijs­sta­bi­li­te­it en betrouw­ba­re leve­rin­gen – Uit­brei­ding pro­duc­tie­lo­ca­tie CH

Geach­te heer, mevrouw,
Geach­te part­ners,
Geach­te klanten

Ons bedri­jfs­be­leid heeft zich bewe­zen, Woertz komt ster­ker uit de crisis:

Prijs­sta­bi­li­te­it
Velen spre­ken over ‘sta­bie­le pri­j­zen’ – na meer­de­re prijs­ver­ho­gin­gen.
Woertz houdt de pri­j­zen sta­biel ZON­DER voo­r­af­ga­an­de prijsverhogingen.

Betrouw­ba­re leve­rin­gen
Ondanks pan­de­mie, cri­ses en knel­p­un­ten bij lever­an­ciers waren en blij­ven we kla­ar om te leve­ren. Dit is te dan­ken aan de Zwits­er­se pro­duc­tie, ver­ti­cale inte­gra­tie en aan­zi­en­li­jke finan­cië­le investeringen.

Uit­brei­ding pro­duc­tie­lo­ca­tie in Zwits­er­land
Om onze klan­ten nog beter van dienst te kun­nen zijn, brei­den we ons pro­ductas­sor­ti­ment uit en rusten we onze fab­riek uit met ultra­mo­der­ne machi­nes. Zo kun­nen we ook in de toekomst banen in Zwits­er­land veiligstellen.

Of het nu gaat om syste­men of hoog­waar­di­ge com­po­nen­ten, ons bre­de pro­ductas­sor­ti­ment is afge­stemd op de wen­sen van de klant:

  1. Plat­te kabel installatiesystemen
  2. Woertz gebou­w­au­to­ma­tis­e­ring
  3. E‑mobility
  4. Brand­vei­lig­heids­sy­ste­men
  5. Medi­sche toevoerunits
  6. Pre­fa­b­ri­ca­ge / ont­werp met behulp van BIM

Moder­ne inno­va­tie­ve pro­duc­ten geba­se­erd op meer dan 50 nieu­we octrooi­en. Meer dan de helft van onze omzet gener­e­ren we met nieuw ont­wik­kel­de producten.

Zo hou­den we een lan­ge tra­di­tie in ere, het 95-jarig besta­an van Woertz.

Wij wen­sen u een suc­ces­vol nieuw jaar en per­so­on­li­jk een goe­de gezond­heid en veel geluk.

Har­te­li­jk dank voor uw vertrouwen

Met vri­en­de­li­jke groet

Caro­le Woertz