Centrale/decentrale gebou­w­au­to­ma­tis­e­ring

GROND­STOF­BE­S­PA­REND – VOOR­DE­LING- FLE­XI­BEL ‑SNEL

Pro­duct­ca­ta­lo­gus

Gebou­w­au­to­ma­tis­e­ring

Woertz brengt gebou­wen tot leven door intel­li­gent, duurzaam gebouw­be­heer. Ons inno­va­tie­ve plat­te­ka­bel­sy­s­teem ver­min­dert de hoe­ve­el­heid kabels tot 80%, bevor­dert ener­gie-effi­ci­ën­tie en maakt fle­xi­be­le, voor­de­li­ge instal­la­ties moge­l­ijk. Ide­aal voor kan­to­ren, hotels, zie­ken­hui­zen en de scheepsbouw.

Woertz brengt gebou­wen tot leven

Uw gebouw zorgt zelf­stan­dig voor een optim­aal bin­nen­kli­maat en past de tem­pe­ra­tuur, ven­ti­la­tie en ver­licht­ing aan de exter­ne omstan­dig­he­den aan, en zorgt zo voor duurz­ame ener­gie-effi­ci­ën­tie. Het beschermt zich­zelf tegen slecht weer en regelt de toe­gang tot het gebouw.

Com­fort, ener­gie-effi­ci­ën­tie en vei­lig­heid. Con­fi­gu­ra­tie op maat. Snel geïn­st­al­le­erd. Fle­xi­bel aan­pas­baar. Met tot 80% min­der kabels. Voor­de­lig. Hoogst moge­l­ijke vei­lig­heids­clas­si­fi­ca­tie. En alles uit één hand.

Gebou­w­au­to­ma­tis­e­ring met het Woertz-plattekabelsysteem

De KNX-gebou­w­in­stal­la­tie van Woertz biedt com­ple­te oplos­sin­gen met KNX-actua­to­ren, sen­so­ren en beka­be­l­ing voor cen­tra­le en decen­tra­le KNX-syste­men uit één hand. Onze mis­sie is gebou­w­au­to­ma­tis­e­ring op een ener­gie- en mate­ria­al­be­s­pa­ren­de manier te rea­li­se­ren. Dit wordt moge­l­ijk gema­akt door de decen­tra­le intel­li­gen­tie in ons plattekabelsysteem.

woertz-plattekabelsysteem combi 5g25 en 2x15 mm2 knx

De voor­de­len

 • Grond­stof­be­s­pa­rend
  Tot 80% min­der kabels!
 • Voor­de­lig
  Min­der kabels, min­der werk, lage­re kosten
 • Een­vou­di­ge plan­ning
  Data en stroom in één kabel
 • Snel
  Aans­lui­tin­gen wor­den geïn­st­al­le­erd zon­der de kabel door te knippen.
 • Fle­xi­bel
  Kan op elk moment en op elke loca­tie een­vou­dig wor­den uitgebreid
 • Voor­komt ver­wis­se­ling
  Mon­ta­ge­vei­lig­heid dank­zij systeemcodering
Ronde kabel t.o.v. platte kabel

De inno­va­tie­ve oplossing

Gebouw­be­ka­be­l­ing met gecom­bi­neer­de decen­tra­le en cen­tra­le intelligentie

Decen­tra­le installatie

Het decen­tra­le Woertz-sys­teem is ide­aal voor gro­te ruim­tes, gan­gen en toe­gang tot Woertz-ruimt­ebo­xen in klei­ne, modu­lai­re ruim­tes. De decen­tra­le instal­la­tie met ver­deel­de intel­li­gen­tie in het Woertz-plat­te­ka­bel­sy­s­teem maakt instal­la­tie zon­der cen­tra­le scha­kelk­ast mogelijk. 

Ele­men­ten en zeke­rin­gen wor­den recht­streeks op de kabel gemon­teerd. Alle Woertz-actua­to­ren en ‑sen­so­ren zijn recht­streeks met elka­ar ver­bonden met één enke­le plat­te kabel en zor­gen voor een ener­gie­be­s­pa­ren­de werking.

Dit bete­kent dat 80% van het kabel­vo­lu­me kan wor­den bes­paard in ver­ge­li­jking met tra­di­tio­n­ele instal­la­ties. Dit bes­paart niet alleen aan­zi­en­li­jk op mid­de­len, maar zorgt ook voor een snel­le instal­la­tie­tijd en een zeer laag risi­co op fouten.

decentrale gebouwautomatisering

Voor­de­len van decen­tra­le gebouwinstallatie

 • Bes­paar tot 80% van het kabelvolume
 • Kan op elk moment fle­xi­bel wor­den uit­ge­breid met afzon­der­li­jke sen­so­ren of componenten
 • Enor­me tijds­be­s­pa­ring tij­dens de instal­la­tie dank­zij de piercing-technologie
 • Detec­tie van de motor­eind­scha­kel­a­ars voor auto­ma­ti­sche looptijdmetingen
 • Geïn­te­gre­er­de logi­sche functies
 • Onaf­han­ke­li­jke bes­t­uri­ng van de uitgangen
 • Ged­rag kan wor­den inge­steld voor bus­span­nings­uit­val en ‑her­stel
 • Hand­ma­ti­ge bediening op het appa­raat (test­knop) om de werk­ing en draai­richt­ing te controleren
 • Meer­de­re bedienings­func­ties en mecha­nisch gecode­er­de stekkerverbindingen
 • Cen­tra­le bediening van alle jaloe­zie-uit­gan­gen moge­l­ijk (commando’s van een weercentrale)
 • Toe­wi­j­zin­gen aan maxim­aal 3 ver­schil­len­de vei­lig­heids­ob­jec­ten (bijv. voor wind, regen, alarm) 

Cen­tra­le installatie

Beheer vanuit een cen­tr­a­al punt is ide­aal voor klei­ne ruim­tes. De voor­ge­pro­gram­meer­de, com­pac­te kame­r­box met plug-in beka­be­l­ing en inge­bouw­de zeke­ring maakt een cen­tra­le bediening van de aan­ges­lo­ten ver­brui­kers en sen­so­ren mogelijk.

centrale gebouwautomatisering

Com­bi­na­tie van decen­tra­le en cen­tra­le installatie

Beheer vanuit een cen­tr­a­al punt is ide­aal voor klei­ne ruimtes.

De voor­ge­pro­gram­meer­de, com­pac­te kame­r­box met ins­teek­be­ka­be­l­ing en inge­bouw­de zeke­ring maakt een cen­tra­le bediening van de aan­ges­lo­ten bela­stin­gen en sen­so­ren mogelijk.

Voor­ge­pro­gram­meer­de kame­r­be­ka­be­l­ing kan dus in zeer kor­te tijd her­haal­de­li­jk wor­den geïnstalleerd.

centrale decentrale gebouwautomatisering

Modu­lai­re elek­tri­sche instal­la­tie voor kan­to­ren, hotels, zie­ken­huis­ka­mers en scheepsbouw

Modu­la­ri­teit is stan­da­ard in de heden­da­agse scheeps­bouw. Snel­le en een­vou­dig te instal­le­ren syste­men zijn een voor­waar­de voor groot­scha­li­ge pro­jec­ten. Met de Woertz-ruimt­ebox voor ruim­te­au­to­ma­tis­e­ring is de oplos­sing een­vou­dig en ongecompliceerd.

 • Snel­le­re en fle­xi­be­l­e­re instal­la­tie op loca­tie mogelijk 
 • Voor­ge­mon­teerd plat­te­ka­bel­sy­s­teem met voor­ge­mon­teer­de stop­cont­ac­ten maakt effi­ci­ën­te­re instal­la­tie mogelijk 
 • DNV GL-gecer­ti­fi­ce­erd systeem 
 • Com­ple­te beka­be­l­ings­oplos­sing uit één hand 
 • Inte­gra­tie van decen­tra­le beka­be­l­ing met Woertz-plattekabelsysteem
Decentrale bekabeling bij modulaire kamers
Decen­tra­le beka­be­l­ing bij modu­lai­re kamers
Hotelkamer/scheepshut met centrale besturing
Hotelkamer/scheepshut met cen­tra­le besturing
dnv gl maritiem logo 150

Pier­cing-cont­act met de plattekabelmethode

Dank­zij de pier­cing-tech­no­lo­gie kun­nen vert­ak­kin­gen wor­den gema­akt zon­der de plat­te kabel te onderbre­ken en zon­der spe­cia­al gereedschap te gebrui­ken. Het cont­act wordt gema­akt met behulp van mes­tech­niek, waar­bij de pun­ti­ge schroef door de iso­la­tie dringt en de kabel­streng bin­nen­dringt.
Het uitrek­ken creëert de cont­act­druk die de
stroo­mover­dracht tus­sen de dra­den bevor­dert en lage weer­stands­waar­den garan­de­ert.
Het plat­te­ka­bel­sy­s­teem maakt een duurz­ame instal­la­tie voor gebouw­be­ka­be­l­ing mogelijk.

contact maken met piercing

Pro­duct­sy­ste­men gebouwautomatisering

Actua­to­ren plat­te­ka­bel­sy­ste­men – KNX

KNX is een gestan­da­ar­di­se­erd bus­sys­teem vol­gens inter­na­tio­na­le nor­men. Het regelt de betrouw­ba­re com­mu­ni­ca­tie van maxim­aal 14400 sen­so­ren en actua­to­ren door mid­del van tele­gram­men via de bus­ka­bel die in de plat­te kabel is geïntegreerd.

KNX regelt bij­vo­or­beeld de ver­licht­ing en de jaloe­zieën of zon­we­rin­gen, de ver­warm­ing en de ver­gren­de­lings- en alarm­sy­ste­men. KNX kan ook gebruikt wor­den om een gebouw op afstand te con­tro­le­ren en te besturen.

KNX wordt momen­teel voor­na­me­li­jk geïn­st­al­le­erd in nieu­we woon- en kan­to­or­ge­bou­wen, maar kan ook ach­teraf geïn­st­al­le­erd wor­den bij de moder­ni­s­e­ring van oude gebouwen.

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem DALI

DALI (Digi­tal Addressa­ble Light­ing Inter­face) is een bes­t­uri­ngs­pro­to­col voor het bes­tu­ren van digi­ta­le, licht­tech­ni­sche bedri­jfs­ap­pa­ra­tuur in gebou­wen, bij­vo­or­beeld voor lam­pen met elek­tro­ni­sche trans­for­ma­to­ren, elek­tro­ni­sche voor­scha­kel­ap­pa­ra­ten of elek­tro­ni­sche vermogensdimmers.

Bedri­jfs­ap­pa­ra­tuur met een DALI-inter­face kan afzon­der­li­jk wor­den bestu­urd via kor­te DALI-adres­sen. Een DALI-bedienings­ap­pa­raat of DALI-gate­way kan via een bidi­rec­tion­ele gege­ven­suit­wis­se­ling de sta­tus van lam­pen of bedienings­ap­pa­ra­ten opv­ra­gen. DALI kan wor­den gebruikt als een “eiland­sy­s­teem” met maxim­aal 64 bedienings­ap­pa­ra­ten of als een sub­sy­s­teem via DALI-gate­ways in moder­ne gebouwautomatiseringssystemen.

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem bus/multibus

Deze plat­te­ka­bel­sy­ste­men met bus­ka­bels maken een breed sca­la aan func­ties moge­l­ijk in de gebou­w­au­to­ma­tis­e­ring voor LON- of SMI-toepassingen.

LON (Local Ope­ra­ting Net­work) is een veld­bu­ssy­s­teem dat voor­na­me­li­jk wordt gebruikt in de gebou­w­au­to­ma­tis­e­ring. Dit bus­sys­teem komt oor­spr­on­ke­li­jk uit de VS en werd rond 1990 ont­wik­keld. Het maakt de neu­tra­le uit­wis­se­ling van infor­ma­tie moge­l­ijk tus­sen syste­men en appa­ra­ten van ver­schil­len­de fabri­kan­ten, onaf­han­ke­li­jk van de toepassingen.

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem SMI

SMI-aan­drij­vin­g­en 230 VAC of LoVo met plat­te­ka­bel­sy­s­teem IP20/40 of IP66/68.

SMI (Stan­dard Motor Inter­face) is een veld­bu­ssy­s­teem voor het aan­stu­ren van elek­tro­ni­sche aan­drij­vin­g­en (stap­pen­mo­to­ren) voor jaloe­zieën, rollui­ken of ramen en ven­ti­la­tie­klep­pen. Het kan zelf­stan­dig wor­den gebruikt, maar wordt mee­stal geïn­te­gre­erd in hoge­re bus­syste­men zoals KNX. Naast een­vou­di­ge­re beka­be­l­ing is de moge­l­ijk­heid tot terug­kop­pel­ing een dui­de­li­jk voor­deel ten opzich­te van con­ven­tio­n­ele aandrijvingen.