CERN Genè­ve

KNX jaloe­zie­be­diening

Pro­ject­be­schrij­ving:

Rea­li­sa­tie van de jaloe­zie­be­diening in gebouw 30 op 6 ver­die­pin­gen met 630 ramen en motoren.

  • Leve­ring van plat­te kabel Com­bi 5x2,5 mm² + 2x1,5 mm² en 630 KNX-jaloe­zie­ac­tua­tors 1 com­par­ti­ment, evenals aansluitdozen/aansluitkabels.
  • De plat­te kabels en actua­tors wer­den geïn­st­al­le­erd ach­ter de besta­an­de hou­ten lambriseringen.

Rea­li­sa­tie vloer­goot en stroom­ver­de­ling in nieuw gebouw (2022).

Gebruik­te productsystemen:

woertz-plattekabelsysteem combi 5g25 en 2x15 mm2 knx

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem Com­bi 5G2,5+2x1,5 mm² (KNX)

Fle­xi­bel sys­teem voor decen­tra­le gebou­w­au­to­ma­tis­e­ring dat kracht­st­room- en bus­da­taka­bel com­bi­neert in een enke­le kabeltoepassing.

woertz plattekabelsysteem power 5g25 mm2

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem Power 5G2,5 mm²

Fle­xi­bel sys­teem voor een betrouw­ba­re stroomvoorziening.

bok 8880 400x60mm op nivelleerinrichting

Vloer­goot BOK 8880

Robu­ust, belast­baar, gemak­ke­li­jk toeg­an­ke­li­jk en visueel aantrek­ke­li­jk sys­teem dat vol­le­dig vol­do­et aan de hui­di­ge eisen en de steeds ver­and­e­r­en­de behoef­ten van moder­ne kan­to­ren en bedrijfsruimten.