Woertz-E-mobi­li­ty-instal­la­tie

SNEL – TOEKOMST­BE­STEN­DIG – BETROUW­BAAR – UITBREIDBAAR

Pro­duct­ca­ta­lo­gus

E‑mo­bi­li­ty-instal­la­tie

De Woertz-E-mobi­li­ty-instal­la­tie is de snel­ste en een­vou­dig­ste manier om een toekomst­be­sten­di­ge laad­in­fras­truc­tuur te rea­li­se­ren. De instal­la­tie is zeer een­vou­dig, zon­der kabels door te snij­den en met een abso­luut mini­mum aan cont­actpun­ten ten gun­ste van een ener­gie­zu­ini­ge werk­ing. De laad­in­fras­truc­tuur kan op elk gewenst moment fle­xi­bel wor­den uit­ge­breid en vol­do­et boven­di­en aan de hoogst moge­l­ijke vei­lig­heids­clas­si­fi­ca­tie B2ca s1 d0 a1. 

Emo­bi­li­ty met plat­te kabel

De voor­de­len

  • Snel – Een laad­sta­ti­on kan in min­der dan 15 minu­ten wor­den geïnstalleerd
  • Toekomst­be­sten­dig – Com­pa­ti­bel met laad­sta­ti­ons van alle fabrikanten
  • Betrouw­baar – Sys­teem­ga­ran­tie, getest sys­teem van één leverancier
  • Fle­xi­bel – Modu­lair ont­werp, een­vou­dig uit te breiden
  • Vei­lig – Hoog­ste vei­lig­heids­clas­si­fi­ca­tie B2ca s1 d0 a1

Vra­gen? Wij beant­wo­or­den ze graag.

Laadstation met lasdoos en voeding
Afbeel­ding: laad­sta­ti­on met aft­ak­doos en voe­ding op de plat­te kabel

Het plat­te­ka­bel­sy­s­teem

Bij het plat­te­ka­bel­sy­s­teem zijn de las­do­zen mecha­nisch ver­bonden met de plat­te kabel, zodat ze niet ver­wis­seld kun­nen wor­den en de kabels niet hoe­ven te wor­den door­ges­ne­den. Dit eli­mi­neert serië­le cont­actpun­ten en extra over­gangs­weer­stan­den in de stroom­toevoer. Tijd­ro­vend kabel doorsnij­den is niet nodig en een las­doos kan in slechts enke­le minu­ten wor­den geïnstalleerd.

Modu­lair ontwerp

Laad­sta­ti­ons kun­nen ook op elk moment op elk punt langs de kabel ach­teraf wor­den geïn­st­al­le­erd, net zoals de stroom­vo­or­zi­ening kan wor­den gepla­atst waar dat het meest zin­vol is.

Dit bete­kent dat par­ke­er­ga­ra­ges naar behoef­te kun­nen wor­den uit­ge­rust met laad­sta­ti­ons en niet van­af het begin vol­le­dig hoe­ven te wor­den uitgerust.

Uit­voe­rin­gen

De plat­te kabel voor E‑mobility is ver­kri­jg­baar in de ver­sies 5x16 mm² en 5x25 mm². De halo­ge­en­vri­je 5x16 mm² kan een­vou­dig wor­den belast met stroom tot 100A voor instal­la­tie­ty­pes C en E vol­gens NIN. En met de zeer zwa­re 5x25 mm² kun­nen tot 50 intel­li­gen­te laad­sta­ti­ons wor­den gevoed met één enke­le kabel.

Vei­lig­heid

Het plat­te­ka­bel­sy­s­teem vol­do­et aan de hoog­ste vei­lig­heids­ei­sen B2ca s1 d0 a1 vol­gens de bouw­pro­duc­ten­ver­or­de­ning, bescher­mings­klas­se IP65, en is UV-bestendig. 

Sche­ma elek­tro­mo­bi­li­te­it met plat­te kabel

Woertz-e-mobility-schema

Twee in één!

Met onze gepre­fa­b­ri­ce­er­de las­do­zen met twee uit­gangs­ka­bels kan men laad­sta­ti­ons in één keer installeren.

Hier­door kan men twee laad­sta­ti­ons vier keer snel­ler aans­lui­ten dan met de con­ven­tio­n­ele rondekabelmethode. 

Opti­ma­li­se­ring van de instal­la­tie­tijd met 300%!

lasdoos geprefabriceerd 2 min
Afbeel­ding: gepre­fa­b­ri­ce­er­de las­doos 49616 met twee uitgangskabels

Pro­duct­sy­ste­men voor E‑mobility

Video’s E‑mobility

E-mobility-installatie coverfoto video
Video afs­pe­len over E‑Mobility Instal­la­ti­on Titel­bild Video
Struikelblokken E-mobility
Video afs­pe­len over Stol­per­stei­ne E‑Mobility
e-mobility platte kabel t.o.v. ronde kabel
Video afs­pe­len over e mobi­li­ty flach­ka­bel vs rundkabel

Foto’s E‑mobility

FAQ – Vaak gestel­de vragen

Met het gepa­ten­teer­de Woertz-pier­cing-cont­act dringt een pun­ti­ge schroef of een mes door de iso­la­tie van de plat­te kabel heen en ver­vol­gens de kabel­streng bin­nen. Tij­dens dit pro­ces wor­den de kabels uit elka­ar geduwd. De afzon­der­li­jke kabels komen over een groot opper­v­lak in cont­act met het schroef- of mesop­per­v­lak, maar de kabel­streng wordt niet door­ges­ne­den zoals bij con­ven­tio­neel cont­act. Het uitrek­ken van de afzon­der­li­jke kabels creëert een cont­act­druk die de stroo­mover­dracht tus­sen de kabels bevor­dert en lage weer­stands­waar­den garan­de­ert. Fle­xi­be­le instal­la­tie­mo­ge­l­ijk­he­den en een breed sca­la aan moge­l­ijke toe­pas­sin­gen zijn de ster­ke pun­ten van deze manier van cont­act aanbrengen.

Stek­ker­verb­in­din­gen zijn extra cont­actpun­ten. Cont­actpun­ten zijn altijd zwak­ke pun­ten. Het is ken­mer­kend voor een sys­teem om deze tot het abso­lu­te mini­mum te beper­ken. Een stek­ker heeft alleen zin als er geen hoge laad­stromen zijn en er veel­vul­dig moet wor­den aan­ges­lo­ten en los­ge­kop­peld. De uit­gangs­ka­bel wordt norm­aal gespro­ken ech­ter één keer gemon­teerd en hoeft niet eens ver­van­gen te wor­den als het laad­sta­ti­on wordt ver­van­gen. Hij wordt gewoon aan­ges­lo­ten op het nieu­we laadstation.

Een stek­ker is hier meer dan over­bo­dig en heeft enke­le belan­gri­jke nadel­en op het vlak van ener­gie-effi­ci­ën­tie en vei­lig­heid. Vooral bij hoge laad­stromen, zoals het geval is bij een laad­in­fras­truc­tuur, vero­orza­ken stek­ker­verb­in­din­gen extra weer­stand, span­nings­ver­lies en sto­rings­ge­voelig­heid. Boven­di­en komen boven op de kosten van de kabel en las­doos nog de kosten voor de stek­ker. In pla­ats daar­van biedt

Woertz gepre­fa­b­ri­ce­er­de las­do­zen met voor­ge­mon­teer­de uit­gangs­ka­bels. Dit bes­paart instal­la­tie­tijd en zorgt tege­li­jker­tijd voor een opti­ma­le stroom­ge­lei­ding zon­der verliezen.

De clas­si­fi­ca­tie B2ca omvat de pri­ma­i­re ver­ei­sten van de kabel voor laadstations:

1. de beper­king van de vla­muit­brei­ding
2. de beper­king van de bran­dont­wik­ke­ling
3. de beper­king van de warmteafgifte

Er zijn ech­ter nog ande­re cri­te­ria essen­tie­el om men­sen­le­vens te bescher­men. Vooral bij laad­sta­ti­ons in par­ke­er­ga­ra­ges mogen kabels in geval van brand geen extra risi­co ople­ve­ren. Deze aan­vul­len­de clas­si­fi­ca­ties wor­den aan­ge­duid met de let­ters “s” voor Smo­ke (rook), “d” voor Dro­p­lets (drup­pels) “a” voor Aci­di­ty (zuur/corrosief gedrag.

De aan­vul­len­de clas­si­fi­ca­tie s1 d0 a1 is de hoogst moge­l­ijke clas­si­fi­ca­tie en omvat:

s1: geen ster­ke roo­kont­wik­ke­ling
d0: geen bran­den­de drup­pels
a1: geen cor­ro­sie­ve gasontwikkeling

Als er geen aan­vul­len­de clas­si­fi­ca­tie is aan­ge­ge­ven, vol­do­et de kabel niet aan deze veiligheidseisen.