E‑mobiliteit onder­grond­se par­ke­er­ga­ra­ge Sel­mo­ni AG

Modu­lai­re laad­in­fras­truc­tuur met plat­te kabel en Easee-laadsysteem

Pro­ject­be­schrij­ving:

Sel­mo­ni AG inst­al­le­er­de in haar nieu­we onder­grond­se par­ke­er­ga­ra­ge in Mün­chen­stein een modu­lai­re laad­in­fras­truc­tuur met geïn­te­gre­er­de load balan­cing en fac­tu­re­rings­sy­s­teem met Woertz-plat­te kabel en het easee-laadsysteem. 

Met de hori­zon­ta­le Woertz-plat­te kabel kun­nen de easee-laad­sta­ti­ons ove­ral waar een laad­mo­du­le nodig is een­vou­dig wor­den aan­ges­lo­ten en op elk moment wor­den uit­ge­breid. De slim­me en tren­dy laad­sta­ti­ons van easee com­mu­ni­ce­ren zon­der kabels met elka­ar en ver­de­len de beschik­ba­re net­be­la­sting op intel­li­gen­te wij­ze over de opla­den­de elek­tri­sche auto’s. Onder­houd, rap­por­ta­ge of indi­vi­du­ele fac­tu­re­ring wor­den uit­ge­voerd via de geïn­te­gre­er­de GSM-kaart in de cloud of app.

Gebruik­te productsystemen:

woertz plattekabelsysteem power 5g16 mm2

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem Power 5G16 mm² (IP65)

Robu­ust, weer­be­sten­dig en krach­tig – een fle­xi­be­le voe­dings­oplos­sing voor e‑mobiliteit.