Laad­park Mat­ter­horn Ter­mi­nal Täsch

Waar­schi­jn­li­jk het groot­ste laad­park in Zwitserland!

Pro­ject­be­schrij­ving:

Hoe een open­ba­re par­ke­er­ga­ra­ge nieu­we stan­da­ards zet

Met 2100 par­ke­er­pla­atsen is de Mat­ter­horn Ter­mi­nal Täsch de groot­ste trans­fer­ter­mi­nal in Zwits­er­land. Van daa­ruit kun je de trein nemen naar Zer­matt, dat auto­vrij is. De ter­mi­nal is meer dan een een­vou­dig over­st­ap­p­lat­form en biedt naast ski­pas­sen, hotel­in­for­ma­tie­sy­ste­men en een cafe­ta­ria nu ook in de eer­ste fase 131 laad­sta­ti­ons voor elek­tri­sche auto’s. De Mat­ter­horn Ter­mi­nal Täsch biedt daar­mee een nieu­we ser­vice waar in de toekomst steeds meer vraag naar zal zijn.

Pro­jectd­oel­stel­ling

Een laad­in­fras­truc­tuur die reke­ning houdt met de ont­wik­ke­ling van de vraag en die gemak­ke­li­jk in fasen kan wor­den uit­ge­breid. Van de hui­di­ge 131 sta­ti­ons naar 500 sta­ti­ons of zelfs een vol­le­di­ge uit­brei­ding tot 2000 sta­ti­ons. De laad­sta­ti­ons moe­ten intuï­tief te gebrui­ken zijn en een een­vou­dig fac­tu­re­rings­sy­s­teem heb­ben dat ook door bui­ten­land­se gasten kan wor­den gebruikt. Om de ope­ra­tio­n­ele vei­lig­heid te allen tij­de te garand­e­ren, is een intel­li­gent ener­gie­be­heer nodig. Dit moet ervo­or zor­gen dat er altijd vol­doende ener­gie beschik­baar is voor de pri­ma­i­re syste­men en dat de beschik­ba­re ener­gie voor de laad­in­fras­truc­tuur op een intel­li­gen­te manier wordt ver­deeld over de voer­tu­igen. Boven­di­en moet de load balan­cing ver­schil­len­de bela­sting­spro­fie­len kun­nen rege­len. Dit moet ervo­or zor­gen dat de sta­ti­ons zich bij een nood­st­room­vo­or­zi­ening of een tota­le uit­val vol­gens de voor­schrif­ten gedragen.

Naast de ver­ei­sten voor de sta­ti­ons, de fac­tu­re­ring en de load balan­cing moet er ook een onder­ste­u­nings­pro­ces met ins­truc­ties wor­den opge­zet in het geval van een sto­ring en moe­ten inter­ne mede­wer­kers dienovere­en­kom­stig wor­den opge­leid. Mede­wer­kers moe­ten ook op elk moment sta­ti­stie­ken kun­nen uit­le­zen van­af hun werk­plek via het dash­board van Mobil­echar­ge en het laden op afstand kun­nen starten/stoppen of her­star­ten. Daar­naast moe­ten alar­men moge­l­ijk zijn zodat het getrain­de per­so­neel eer­ste hulp kan bie­den of onder­ste­u­ning kan inroe­pen via een ticket.

Het laad­sta­ti­on

Elk van de 131 oplaadpun­ten, aan de muur of aan een pla­fondzu­il, is een AMTRON Pro­fes­sio­nal R 22 C2 S. Met deze all­roun­der kun­nen zeer klei­ne pro­jec­ten wor­den gerea­li­se­erd, maar ook een pro­ject zoals de ter­mi­nal in Täsch. De geïn­te­gre­er­de kabel­hou­der dwingt de gebrui­ker om de kabel een­vou­dig over het sta­ti­on te wik­kelen, zodat alles net­jes bli­jft en stek­kers niet wor­den over­re­den. De kabel van 7,5 m is lang genoeg voor elk elek­trisch voer­tu­ig, onge­acht waar de aans­lui­ting is en hoe men de par­ke­er­pla­ats oprijdt. Auto­ri­sa­tie gebe­urt via een RFID-chip of, zoals in de ter­mi­nal, via een QR-code.

Pro­ject­lei­ding

Gebruik­te productsystemen:

woertz plattekabelsysteem power 5g16 mm2

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem Power 5G16 mm² (IP65)

Robu­ust, weer­be­sten­dig en krach­tig – een fle­xi­be­le voe­dings­oplos­sing voor e‑mobiliteit.