platte kabel

Elek­tri­sche instal­la­tie met plat­te kabel

Met het plat­te­ka­bel­sy­s­teem kun­nen verb­in­din­gen wor­den gema­akt zon­der de kabel te onderbre­ken!

Dit maakt een onge­loo­f­li­jk snel­le elek­tri­sche instal­la­tie moge­l­ijk en zorgt voor een opti­ma­le stroom­toevoer op de voedingslijn.

Snel en gemakkelijk 

Tot 90% snel­ler geïnstalleerd. 

Uitbreidbaar 

Fle­xi­bel modu­lair ontwerp. 

Voor­komt verwisseling 

Voor­komt onjuiste montage. 

Geprefabriceerd 

Enkel nog op elka­ar aansluiten. 

plattekabelsystemen woertz

Grondstofbesparend 

Tot 80% min­der kabel. 

energiezuinig 

Min­der spanningsverlies. 

Maxi­ma­le veiligheid 

Hoogst moge­l­ijke classificatie. 

Systeemgarantie 

Getest en geharmoniseerd. 

Toe­pas­singsge­bie­den met Woertz-plattekabelsysteem

laadstation 200 min 1
Laad­in­fras­truc­tuur voor E‑mobility
dali-systeemverlichting 200 min 1
Ver­licht­ing DALI-systeem
smart home-gebouwautomatisering 200 min 1
Gebou­w­au­to­ma­tis­e­ring
project 14 tunnels 200 min 1
Toe­gangs- en vluchtwegen
brandveiligheid in 200 min 1
Brand­vei­lig­heid

Wat maakt het Woertz-plat­te­ka­bel­sy­s­teem speciaal?

 • De kabel wordt in één stuk gelegd
 • De kabel wordt niet onderbroken
 • Aans­luit­do­zen decen­tr­a­al bij de verbruiker
 • Gepre­fa­b­ri­ce­erd systeem
 • Sys­tee­muit­brei­ding altijd mogelijk 
 • Minim­aal aan­tal contactpunten
 • Maxi­ma­le energie-efficiëntie

Woertz – de uit­vin­der van de plat­te kabel.

Gepa­ten­teerd plat­te­ka­bel­sy­s­teem sinds 1972

Woertz is de uit­vin­der van de plat­te kabel en paten­teer­de het sys­teem in 1972. Het revo­lu­tion­aire instal­la­tie­sy­s­teem is sinds­dien wereld­wijd gepatenteerd.

puntschroeftechniek video min
Video afs­pe­len

1. Gene­ra­tie puntschroef­tech­niek van Woertz gepatenteerd

 • snel­le verb­in­din­gen (mon­ta­ge)
 • door­lo­pen­de verbinding
 • puntschroef
 • aans­luit­doos met sel­ec­tie poolgeleider
 • aans­lui­ting in de leng­te
  geïn­te­gre­er­de vergrendeling
 • klap­dek­sel
 • ver­draai­be­vei­liging door kabelgeometrie
 • mon­ta­ge­fou­ten niet mogelijk
 • beno­dig­de tijd 2 tot 3 minuten

2. Gene­ra­tie mes­tech­niek gepa­ten­teerd door Woertz

 • Spe­cia­le ken­mer­ken: alle onder­de­len zijn ach­ter­waar­ts compatibel
 • aans­luit­doos met sel­ec­tie poolgeleiders
 • aans­lui­ting in de lengte
 • geïn­te­gre­er­de vergrendeling
 • klap­dek­sel
 • ver­draai­be­sten­dig dank­zij kabelgeometrie
 • mon­ta­ge­fou­ten niet mogelijk
 • beno­dig­de tijd min­der dan 1 minuut
mestechniek min
Video afs­pe­len

Plat­te kabel verg­ele­ken met ron­de kabel

 • Mon­ta­ge bij gebruik van een ron­de kabel kost veel inspanning
 • Ron­de kabel moet van doos naar doos wor­den bijgesneden
 • De kabel moet door de doos
 • De man­tel moet wor­den gestript
 • De kabels moe­ten wor­den gestript
 • Ade­r­eind­hul­zen moe­ten wor­den geperst
 • De kabels moe­ten in de klem wor­den aangebracht
 • De doos moet wor­den afgesloten
 • Instal­la­tie alleen door een specialist
 • Beno­dig­de tijd 10 tot 15 minuten
platte kabel verbindingstechnieken woertz ag
Video afs­pe­len

IP68-beka­be­l­ings­sy­ste­men

 • Hoge IP-bescher­mings­graad
 • Wei­nig installatiewerk
 • Een­vou­di­ge bediening en een­vou­di­ge uitbreidbaarheid
 • IP68-beschermd op elke locatie.
woertz-systeem platte kabel 3 25mm ip min
ecobus combi ip titel2 min 1
woertz platte kabel power 5g10mm2 ip min 1

Waar wor­den deze plat­te kabels gebruikt?

 • De hoge bescher­mings­graad IP68 maakt gebruik in tun­nels moge­l­ijk, waar veel verb­in­din­gen moe­ten wor­den gema­akt over lan­ge installatietrajecten.
 • Het sys­teem biedt een gro­te fle­xi­bi­li­te­it en robu­ust­heid in alle fasen van cons­truc­tie en gebruik. Dit zijn idea­le eigenschap­pen voor gebruik in de bouw en civie­le techniek.
 • IP66/68 maakt niet alleen gebruik in voch­ti­ge omge­vin­g­en moge­l­ijk, de dozen zijn ook stof­dicht, waar­door ze een han­di­ge instal­la­tie­me­tho­de zijn in werk­pla­atsen, meu­bel­werk­pla­atsen of indu­strië­le installaties.
 • Er zijn geen com­ple­xe afdicht­in­gs­maat­re­ge­len nodig voor de plat­te­ka­bel­do­zen. De kabel wordt niet onder­bro­ken en er wor­den dus geen fout­bron­nen geïnstalleerd.

Plat­te kabels van Woertz gecer­ti­fi­ce­erd vol­gens de hoog­ste norm vol­gens B2ca s1 d0.

De bouw­pro­duc­ten­ver­or­de­ning spe­ci­fi­ce­ert wel­ke klas­sen gebruikt moe­ten wor­den in de heden­da­agse dage­li­jk­se bouw­werk­zaam­he­den. De plat­te­ka­bel­sy­ste­men van Woertz zijn halo­ge­en­vrij en heb­ben brand­ver­tra­gen­de en rook­ar­me eigenschap­pen – con­form IEC en EN. Met de hoog­ste bouw­pro­duct­clas­si­fi­ca­tie B2ca s1 d0 a1 over­tref­fen onze plat­te kabels ruim­schoots de stan­da­ard­ei­sen voor kabels zon­der kri­tisch ged­rag. Met onze oplos­sin­gen garand­e­ren we u een vei­li­ge instal­la­tie in gebou­wen – zelfs als het erg­ste gebeurt.