IJshal Ambri Piot­ta HCAP

Veel­zij­dig com­fort en veiligheid

Pro­ject­be­schrij­ving:

De nieu­we hockey­tem­pel van Ambri is ultra­mo­dern en com­for­ta­bel. Het nieu­we gebouw, ont­wor­pen door archi­tect Mario Bot­ta, biedt pla­ats aan in totaal 7.000 men­sen. Dank­zij de poly­va­len­te struc­tuur met win­kels, restau­rants en diver­se loun­ges kan het sta­di­on het hele jaar door wor­den gebruikt voor uiteen­lo­pen­de eve­ne­men­ten en wordt het een belan­gri­jke toe­ri­sti­sche trek­plei­ster voor de hele regio. Woertz lever­de twee syste­men voor de nieu­we mul­ti­func­tion­ele arena.

Het eer­ste sys­teem is de com­bi­ka­bel 5x2,5 mm² + 2x1,5 mm² met de nieu­we Rap­tor-series 49072 en 49073. Deze instal­la­tie zal wor­den gebruikt om de hel­d­er­heid van de are­na over­dag te behe­ren door het auto­ma­tisch aan­stu­ren van de gor­di­j­nen die de ramen van de ijs­ba­an bescher­men tegen het zonlicht.

Het tweede sys­teem met de 3x4 mm²-kabel zal wor­den gebruikt voor de voe­ding van de lam­pen die de ijs­ba­an zul­len ver­lich­ten. Het sys­teem voor­ziet in een red­un­dan­te peri­me­tra­le stroom­vo­or­zi­ening waar­mee de 19 onder het dak aan­ge­brach­te rails zul­len wor­den gevoed, waar­op de lam­pen zijn gepla­atst. Wij lever­den de las­do­zen met de stek­ker met de geïn­te­gre­er­de zekeringhouder.

Het­z­elf­de E30-sys­teem met 16 mm² kabel werd overi­gens ook gebruikt in de Quin­to-snel­weg­tun­nel, die hemels­breed 300 meter ver­derop ligt.

We wen­sen Ambri veel suc­ces en ple­zier in het nieu­we Valascia!

Gebruik­te productsystemen:

Brandveiligheid fe180 e30 e90 3g4

Brand­vei­lig­heids­sy­s­teem FE180 E30/E90 3G4 mm²

Brand­vei­lig­heids­sy­s­teem FE180 E30/E90 3G4 mm² voor voe­ding van vei­lig­heids­re­le­van­te elementen

woertz-plattekabelsysteem combi 5g25 en 2x15 mm2 knx

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem Com­bi 5G2,5+2x1,5 mm² (KNX)

Fle­xi­bel sys­teem voor decen­tra­le gebou­w­au­to­ma­tis­e­ring dat kracht­st­room- en bus­da­taka­bel com­bi­neert in een enke­le kabeltoepassing.