Gott­hard basistunnel

Nood­ver­licht­ing en tij­de­li­jke bouwplaatsverlichting

Pro­ject­be­schrij­ving:

Zwits­er­land schri­jft tun­nel­bouw­ge­schie­de­nis met de Gott­hard-basis­tun­nel. Met 57 kilo­me­ter is de Gott­hard­tun­nel de lang­ste tun­nel ter wereld. Dit stelt hoge eisen aan men­sen en mate­ria­len. Het ver­ei­ste de ont­wik­ke­ling van een nieu­we doos met een hoge IP-bescher­mings­graad. Naast de hoge eisen bes­paart de cont­act­doos ook veel tijd tij­dens de instal­la­tie dank­zij de tech­niek met snelaansluiting.

Goed zicht­ba­re en betrouw­baar wer­ken­de nood­ver­licht­ing moet ook na meer­de­re jaren nog gega­ran­de­erd zijn. Er wor­den nieu­we eisen gesteld aan ons plat­te­ka­bel­sy­s­teem. Met de ont­wik­ke­ling van een plat­te kabel met iso­la­tie­be­houd FE180 wordt de nood­ver­licht­ing zelfs bij brand tot 3 uur van ener­gie voor­zi­en – genoeg tijd om de tun­nel vei­lig te eva­cue­ren. Naast de nood­ver­licht­ing in de tun­nel en de onderaard­se gan­gen zorg­de Woertz ook voor de tij­de­li­jke bouwplaatsverlichting.

Gebruik­te productsystemen:

woertz plattekabelsysteem 3g25 en 3g4 ip

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem IP 3G2,5 mm² en 3G4 mm² (IP66/68)

Dit sys­teem wordt geken­merkt door zijn hoge mate van IP-bescher­ming en uit­zon­der­li­jke fle­xi­bi­li­te­it wat betreft aan­pas­sings- en uit­brei­dings­mo­ge­l­ijk­he­den, waar­door het ide­aal is voor tunnelbouw.

platte kabel fe180 e30 e90 3g25 mm

Brand­vei­lig­heids­sy­s­teem FE180 E30/E90 3G2,5 mm²

Brand­vei­lig­heids­sy­s­teem FE180 E30/E90 3G2,5 mm² voor de stroom­vo­or­zi­ening van vei­lig­heids­re­le­van­te ele­men­ten zoals nood- en vlucht­weg­ver­licht­ing, roo­kaf­voer­sy­ste­men of brandweerliften.

kabelgeleidingssystemen brandveiligheid

Kabel­ge­lei­dings­sy­ste­men brandveiligheid

Beve­sti­gings­tech­niek die de stroom­toevoer zelfs in nood­ge­val­len garandeert.