Nieuw­bouw cam­pus FHNW

Esthe­ti­sche en fle­xi­be­le kabelgeleiding

Pro­ject­be­schrij­ving:

De nieu­we cam­pus van de Hoge­school Noor­dwest-Zwits­er­land is een mar­kant gebouw gewor­den in de geme­en­te Mut­tenz. Op 12 ver­die­pin­gen zijn vijf hoge­scho­len ver­enigd. Met een indruk­wek­kend atri­um tot een prachtig pan­o­r­amisch uit­zicht vanuit de lounge op de boven­ste ver­die­ping, biedt de nieu­we cam­pus spec­ta­cu­lai­re ervaringen.

Als hoofd­le­ver­an­cier voor de elek­tri­sche instal­la­tie zijn we er trots op betrok­ken te zijn geweest bij dit boe­i­en­de pro­ject. Dank­zij onze jaren­lan­ge erva­ring zijn de kabel­ge­lei­dings­sy­ste­men van Woertz niet alleen uiterst fle­xi­bel, maar kun­nen ze ook per­fect wor­den geïn­te­gre­erd in hun omge­ving. Dank­zij een breed assor­ti­ment met tal­lo­ze vorm- en ont­werpva­ri­an­ten met vele aans­luit­mo­ge­l­ijk­he­den zijn Woertz-syste­men moder­ne en duurz­ame elek­tri­sche installaties.

Gebruik­te productsystemen:

vloergoot systemen onder de vloer

Syste­men voor ondervloergoten

Voor de scho­ne en een­vou­di­ge voe­ding van gro­te opper­v­lak­ken met trek­do­zen en aansluitdozen. 

klapdekselgoten

Klap­dek­sel­go­ten

Wand­go­ten voor kabel­ge­lei­ding en betrouw­ba­re stroom- en data­vo­or­zi­ening voor de ver­brui­kers, met klap­baar dek­sel voor een­vou­dig aans­lui­ten en loskoppelen.

Meer infor­ma­tie: