Duurz­ame elek­tri­sche installatie

Duurzame elektrische installatie Afbeelding omslag

Het doel van een duurz­ame elek­tri­sche instal­la­tie is effi­ci­ënt gebruik te maken van ener­gie en grond­stof­fen om nega­tie­ve milieuef­fec­ten te ver­min­de­ren. Met plat­te kabels kan dit doel optim­aal wor­den gerea­li­se­erd zon­der extra kosten en inspanningen.

Ener­gie-effi­ci­ën­tie
Wan­neer elek­tri­ci­teit stroomt, gaat er altijd ener­gie ver­lo­ren door de weer­stand van de lei­ding. Deze is gere­la­teerd aan het mate­ria­al, de leng­te en de doors­ne­de. Dit kan niet wor­den ver­me­den, maar het kan wel aan­zi­en­li­jk wor­den geop­ti­ma­li­se­erd. Ener­gie-effi­ci­ën­te beka­be­l­ing omvat een abso­luut mini­mum aan cont­actpun­ten, het gebruik van kabels van hoge kwa­li­te­it en kor­te verbindingswegen. 

Effi­ci­ënt gebruik van hulp­bron­nen
De pro­duc­tie van 1 meter in de han­del ver­kri­jg­ba­re kabel ver­bruikt onge­ve­er 7,5 kWh ener­gie en pro­du­ce­ert onge­ve­er 1,3 kg bro­ei­kas­gas­sen per jaar. Deze cij­fers illu­stre­ren het poten­tie­el voor kli­maat­be­scher­ming in elek­tri­sche instal­la­ties. Grond­stof­zu­ini­ge beka­be­l­ing houdt in dat de hoe­ve­el­heid kabel, of beter gezegd het aan­de­el koper, tot het abso­lu­te mini­mum wordt beperkt.

check duurzaamheid min
Duurz­ame elek­tri­sche installatie:
  Add a hea­der to begin gene­ra­ting the table of contents

  ver­mijd onno­di­ge contactpunten!

  Er is altijd cont­act­weer­stand op cont­actpun­ten. Ener­gie gaat ver­lo­ren in de vorm van warmte.

  De ver­lie­zen zijn vooral ern­stig op hoofd­lei­din­gen die stroom leve­ren. Bij elke aft­ak­king lopen de ener­gie­ver­lie­zen op.

  Het aan­tal cont­actpun­ten op de voe­dings­ka­bel varie­ert afhan­ke­li­jk van de installatiemethode:

  Klas­sie­ke elek­tri­sche installatie

  Min­stens 2 cont­actpun­ten met weer­stands­ver­lie­zen op de voe­dings­ka­bel per aft­ak­king.

  Steek­ba­re elek­tri­sche installatie

  Min­stens 4, vaak 5 cont­actpun­ten met weer­stands­ver­lie­zen op de voe­dings­ka­bel per aft­ak­king.

  Plat­te kabel installatie

  Geen cont­actpun­ten met weer­stands­ver­lie­zen op de voedingskabel. *

  * Aft­ak­kin­gen wor­den bij de plat­te kabel aan de plat­te kabel beve­stigd door mid­del van een iso­la­tie­door­drin­gend cont­actpunt zon­der kabelon­derbre­king. Span­nings­ver­lie­zen door het cont­actpunt tre­den alleen op bij de uit­ga­an­de kabel, niet bij de voe­dings­ka­bel. 

  Weer­stands­ver­lie­zen per aft­ak­king bij de klas­sie­ke en steek­ba­re elek­tri­sche installatie

  Min­stens twee cont­actpun­ten bij de klas­sie­ke en min­stens vier cont­actpun­ten bij de steek­ba­re elek­tri­sche instal­la­tie per aftakking.

  Elk cont­actpunt ver­hoogt het ener­gie­ver­lies op de voe­dings­ka­bel en ver­laagt de cumu­la­tie­ve ener­gie-effi­ci­ën­tie aanzienlijk. 

  Opti­ma­le stroom­door­voer zon­der extra weer­stands­ver­lie­zen in plattekabelinstallaties

  Met het plat­te­ka­bel­sy­s­teem zijn er geen extra span­nings­ver­lie­zen op de voe­dings­ka­bel door contactpunten.

  Een opti­ma­le stroom­door­voer zon­der extra weer­stands­ver­lie­zen is gegarandeerd.

  Ver­mijd te lan­ge kabels!

  Steek­ba­re elek­tri­sche installatie

  Te lan­ge kabels ont­sta­an door gestan­da­ar­di­se­er­de kabel­len­gtes, vooral bij de steek­ba­re elek­tri­sche instal­la­tie. Ze zijn door­ga­ans goed voor onge­ve­er 20% van het kabel­vo­lu­me.

  Elek­tri­sche instal­la­tie met plat­te kabel

  Aan­ge­zi­en de aans­luit­doos bij het plat­te­ka­bel­sy­s­teem ove­ral op de kabel kan wor­den beve­stigd, zijn er hier geen over­tol­li­ge leng­tes.

  platte kabel te lang

  Vertrouw op decen­tra­le intelligentie!

  Met het plat­te­ka­bel­sy­s­teem in com­bi­na­tie met gebou­w­au­to­ma­tis­e­ring kan tot 80% van het kabel­vo­lu­me wor­den bes­paard in ver­ge­li­jking met tra­di­tio­n­ele elek­tri­sche instal­la­ties, omdat ele­men­ten zoals zeke­rin­gen recht­streeks op de plat­te kabel kun­nen wor­den gepla­atst en er geen cen­tra­le scha­kelk­ast meer nodig is.

  Gebou­w­au­to­ma­tis­e­ring helpt ook om de eco­lo­gi­sche voe­taf­druk van gebou­wen te ver­klei­nen, de levenskwa­li­te­it van gebrui­kers te ver­be­te­ren en kosten­be­s­pa­rin­gen op lan­ge ter­mi­jn te rea­li­se­ren. Dit is vooral belan­gri­jk omdat gebou­wen ver­ant­wo­or­de­li­jk zijn voor een aan­zi­en­li­jk deel van het wereld­wij­de ener­gie­ver­bruik en de CO2-uitstoot.

  Ener­gie is te waar­de­vol om te verspillen

  Door te kiezen voor de ener­gie-effi­ci­ën­te instal­la­tie­me­tho­de met plat­te kabel kun­nen onno­di­ge ener­gie­ver­lie­zen wor­den voor­ko­men. In totaal zou dit per jaar in Zwits­er­land de ener­gie­pro­duc­tie van een hele elek­tri­ci­tei­ts­cen­tra­le kun­nen besparen. 

  In Zwits­er­land wordt jaar­li­jks onge­ve­er 100 mil­joen kilo­me­ter kabel gelegd. Tien pro­cent hier­van kan wor­den gerea­li­se­erd met plat­te kabels. Uit­ga­an­de van een gemid­del­de kabel­be­s­pa­ring van 40%, zou dit in Zwits­er­land onge­ve­er 5200 ton CO2 besparen.

  Dit komt overe­en met de CO2-uit­s­toot van een mid­den­klas­se­au­to die 1000 keer rond de wereld rijdt of de jaar­li­jk­se hoe­ve­el­heid CO2 die door een half mil­joen bomen wordt geabsorbeerd.

  Meer infor­ma­tie:

  electrotec min
  Video afs­pe­len over elec­tro­tec min
  e mobiliteit wat de stekker verbergt thumbnail nl min
  Video afs­pe­len over e mobi­li­ty was der stecker ver­steckt thumbnail de min