Woertz plat­te­ka­bel­sy­ste­men voor brandveiligheid

Geach­te heer, mevrouw

In het ver­le­den heeft Woertz her­haal­de­li­jk de vraag gek­re­gen of de plat­te kabels van de brand­vei­lig­heids­in­stal­la­tie los kon­den wor­den gele­verd. Hoe­wel we blij zijn met deze inter­es­se in onze pro­duc­ten, moe­ten we dit verz­oek om de vol­gen­de reden afwijzen:

onze plat­te kabel is gebouwd als onder­deel van een brand­vei­lig­heids­sy­s­teem. Woertz kan de wet­te­li­jke con­for­mi­teit daa­rom alleen garand­e­ren met betrek­king tot de sys­tee­meen­heid. Bij de ver­koop van afzon­der­li­jke com­po­nen­ten moet reke­ning wor­den gehou­den met een ver­ke­er­de instal­la­tie, wat niet alleen gevol­gen heeft voor de func­tion­a­li­te­it, maar vooral ook de vei­lig­heid van de pro­duc­ten in gevaar kan bren­gen. Aan­ge­zi­en wij als fabri­kant aans­pra­ke­li­jk zijn voor scha­de in ver­band met onze pro­duc­ten in overe­en­stem­ming met de pro­duc­ta­ans­pra­ke­li­jk­heids­wet­ge­ving, kun­nen we tegen deze ach­ter­grond hel­aas geen afzon­der­li­jke com­po­nen­ten verkopen. 

Har­te­li­jk dank voor uw begrip. Met vri­en­de­li­jke groet

Caro­le Woertz